Nyheder i Familieret 2003

Tidsskrift for Familie- og Arveret 2003

TFA 2004

TFA 2002

TFA 2001

TFA 2000

TFA 1999

TFA 1998


TFA 2003.518 CD: Fader, der boede i Danmark, var i Tyskland blevet dømt som udebleven i en sag om børnebidrag. Faderen havde givet fuldmagt til en tysk advokat til at varestage sine interesser i sagen. Statsamtet og Civilretsdirektoratet bestemte, at dommen kunne fuldbyrdes i Danmark, jf. art. 17 i Haagerkonventionen af 02.10.1973 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt.

TFA 2003.517 CD: Moders samvær med to 7-årige børn blev suspenderet, da moderen ikke ville samtykke til, at der blev indhentet oplysninger om hendes psykiske forhold fra kommunen, som havde oplyst, at der var mistanke om, at moderen led af emotionel ustabil personlighedsstruktur.

TFA 2003.516 CD: Bidrag til H blev forhøjet til 17.000 kr. om måneden. Parterne havde været godt i 27 år, og H havde været hjemmegående. Det kunne ikke på nuværende tidspunkt læges til grund, at H ikke udnyttede sin erhvervsevne i rimeligt omfang.

TFA 2003.515 CD: Moders bidrag til dreng skulle bortfalde fra d. 15.01.2002, idet drengen d. 02.01.2002 indgik en uddannelsesaftale, hvilket faderen havde undladt at oplyse statsamtet om


FM til 4-årig dreng overført til faderen

TFA 2003.511 ØLD:  FM til 4-årig dreng, der var anbragt uden for hjemmet, blev overført til faderen i medfør af FML § 12, stk. 2. Begge forældre var psykisk udviklingshæmmede. Moderen forholdt sig ikke realistisk til sin manglende forældreevne, hvorimod faderen havde erkendt sine begrænsede muligheder og var indstillet på, at drengen skulle i familiepleje.


H frifundet for M's krav om § 56-godtgørelse.

TFA 2003.506 VLD: 25 års ægteskab. Gældfri villa med en værdi på ca. 900.000 kr. tilhørte H som særeje, idet M ved vielsen havde en betydelig gæld. En bil tilhørte H som fælleseje, og M's boslodskrav udgjorde 59.000 kr. M krævede 300.000 kr. i § 56-godtgørelse. Retten i Skanderborg fandt det usikkert, hvor meget M havde bidraget økonomisk under samlivets forløb til køb og indretning af huset. M var nu gået på efterløn for at undgå at betale hustrubidrag. H havde ingen likvid formue. H blev frifundet for det rejste krav. VL stadfæstede.


Bestemmelse om, at dom kunne fyldbyrdes trods anke, blev ophævet.

TFA 2003.505 ØLK: Retten i Middelfart afsagde d. 01.08.2003 dom om overførsel af forældremyndigheden til to børn i medfør af FML § 13. Efter anmodning fra sagsøgeren besluttede retten d. 05.08.2003, at den afsagte dom skulle kunne fuldbyrdes, uanset om den måtte blive anket inden eksekutionsfristens udløb, jf. RPL § 480, stk. 2.. Denne afgørelse kunne påkæres særskilt, jf. RPL § 389, stk. 1. Efter ordlyden af  RPL § 480, stk. 2 skulle en afgørelse som den omtvistede træffes ved bestemmelse i den pågældende dom, og retten beslutning af 05.08.2003 blev derfor ophævet.


Ikke rettidig anke afvist.

TFA 2003.504 VLD: Retten i Aalborg afsagde d. 21.05.2003 dom til skilsmisse på grundlag af separation. M ankede pr. fax dommen 1 dag efter ankefristens udløb. Da anken ikke var rettidig, og da der ikke var hjemmel til at tillade anke af en dom, der går ud på skilsmisse, efter fristens udløb, jf. RPL § 454, stk. 1, 2. pkt., afvistes anken.


9-årig pige skulle udleveres til samvær med faderen - uanset hendes modvilje.

TFA 2003.497 VLK: Fogedretten i Esbjerg nægtede i medfør af RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. at fremme gennemtvingelse af samvær mellem en 9-årig pige og faderen, idet pigen under samtalen med fogeden med stor overbevisning gav udtryk for, at hun ikke ønskede samvær med faderen. Hun virkede moden og velovervejet i sine udtalelser. Landsretten havde en samtale med pigen og fandt, at der ikke var grundlag for at nægte at fremme fogedforretningen. Sagen blev hjemvist til fogedretten til fortsat behandling.


Fader, der frivilligt havde efterlevet fogedrettens kendelse,  havde ikke retlig interesse i kæremål.

TFA 2003.496 ØLK: Fogedretten i Nakskov havde bestemt, at 13-årig dreng skulle udleveres til moderen, uanset hans modvilje herimod. Faderen udleverede herefter frivilligt drengen til moderen. Faderen havde herefter ikke den fornødne retlige interesse i at få prøvet spørgsmålet om, hvorvidt betingelæserne for en tvangsmæssig gennemførelse var til stede. Kæremålet blev derfor afvist.


5 års hustrubidrag efter 28 års ægteskab

TFA 2003.495 ØLD: 28 års ægteskab. M var 64-årig sygemeldt vognmand. H var 66-årig førtidspensionist. Roskilde ret tilkendte H bidrag i 5 år. ØL stadfæstede.


H skulle godtgøre statskassen en del af salæret til hendes beskikkede advokat

TFA 2003.491 ØLK: H havde ved skiftet fået et boslodskrav på 1.715.189 kr., der bl. a. blev fyldestgjort ved, at H fik udlagt en fast ejendom til en værdi af 1.600.000 kr med en prioritetsgæld på ca. 150.000 kr. Skifteretten i Ballerup fastsatte honoraret til H's beskikkede advokat til 66.000 kr. plus moms og bestemte, at H skulle godtgøre statskassen 25.000 kr. ØL stadfæstede.


Fogedsag om samvær ikke udsat

TFA 2003.489 VLK: Fogedretten i Sønderborg havde udsat sag om gennemtvingelse af faders samvær med 9-årig datter på indhentelse af børnesagkyndig erklæring. VL fandt ikke grundlag for at udsætte sagen og ophævede fogedrettens kendelse.


Ægtefællehandel uden ægtepagt var ugyldig

TFA 2003.484 VLK: M havde overdraget halvpart af ejendom til H for 375.000 kr, som blev berigtiget ved at H overtog kreditforeningslån på 750.000 kr. som enedebitor. Ejendommens handelsværdi oversteg væsentligt 900.000 kr. Da overdragelsen indeholdt et væsentligt gavemoment, og da der ikke var oprette gaveægtepagt, var overdragelsen ugyldig, og M's kreditor kunne gøre udlæg i M's andel af ejendommen.


Fællesbo kunne ikke anses for endeligt delt

TFA 2003.482 ØLK: M og H var blevet separeret i d. 20.02.2002 efter næsten 5 års ægteskab. M solgte i foråret 2002 huset med et nettoprovenu på 1,3 mio. kr. H, der var arkitekt, underskrev d. 05.06.2002 en af M udfærdiget erklæring om, at alle økonomiske forhold, herunder bodeling, var afklaret, og at parterne ikke havde noget økonomisk mellemværende. H havde forinden modtaget 6.000 kr. Parterne havde ikke forinden drøftet deres økonomiske forhold. Erklæringen indeholdt heller ingen oplysninger om parternes aktiver og passiver eller andre forhold af betydning for en bodeling. Erklæringen kunne derfor ikke anses for at være en udmøntning af parternes fælles aftale om opgørelse af deres økonomiske forhold. H havde rejst krav om boslod snarest efter, at hun var blevet bekendt med sine rettigheder. Samlet fandt retten ikke, at der var indgået en endelig bodelingsaftale mellem parterne


54-årig fik ikke medhold i genoptagelse af faderskabssag.

TFA 2003.481 ØLK: 54-årig fik ikke medhold i begæring om genoptagelse af faderskabssag for at få fastslået at den bidragspligtige var fader. Den omstændighed, at den videnskabelige udvikling havde medført mulighed for foretagelse af DNA-analyser, kunne ikke i sig selv begrunde en genoptagelse efter RPL § 456 r, stk. 1. Andrageren var bekendt med afgørelsen i faderskabssagen, mens såvel moderen om den bidragspligtige var i live, men begæringen fremkom først efter begges død, og hensynet til den bidragspligtiges efterlevende ægtefælle talte afgørende mod genoptagelse, der ikke med sikkerhed kunne antages at give sagen et andet udfald. ØL stadfæstede.


Anke til Højesteret tillagt opsættende virkning.

TFA 2003.470 HKB: Fader havde ved Østre Landsrets dom fået overført forældremyndigheden til 9-årig datter. Moderen fik tredjeinstansbevilling og anmodede nu Højesteret om, at moderen fik tilkendt den midlertidige forældremyndighed. Højesteret besluttede i medfør af RPL § 480, stk. 3 at tillægge anken opsættende virkning, således at der ikke ved fogedforretning kunne ske udlevering af datteren til faderen.


Bo afsluttet ved skifteretten, da der ikke blev stillet sikkerhed for omkostningerne

TFA 2003.470 ØLK (FM 2003.187 ØLK): I forbindelse med et ægtefælleskifte afkrævede skifteretten i Hørsholm parterne sikkerhed på 600.000 kr for omkostningerne ved den fortsatte bobehandling. H tilkendegav at hun ikke agtede at stille sikkerhed og M forholdt sig passiv. Skifteretten erklærede herefter, at bobehandlingen var afsluttet - uden at boet var færdiggjort: ØL stadfæstede.


10 års hustrubidrag efter 37 års ægteskab

TFA 2003.467 ØLD: 37 års ægteskab. M var 70-årig godsejer med en årlig indtægt 710.000 kr. H var 61 år og havde været medarbejdende ægtefælle. Hun var nu på efterløn med ca 124.000 kr. årligt frem til 2007 og havde desuden ca. 61.267 kr. årligt fra en rateforsikring. Hendes særejeformue var på 1,9 mio kr  Svendborg Ret fandt på denne baggrund ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt. ØL pålagde M bidragspligt i 10 år.


Biologisk fader fik forældremyndigheden til to børn efter moderens død

TFA 2003.465 ØLD: Moder til to børn på 11 og 8 år havde 4 måneder før sin død i et børnetestamente bestemt, at hendes nye mand A skulle have forældremyndigheden over børnene. Statsamtet fandt ikke, at hensynet til børnene talte imod, at den biologiske fader F fik forældremyndigheden. Retten i Køge fandt ikke, at der forelå oplysninger, der medførte, at lovens udgangspunkt burde fraviges. ØL fandt ikke grundlag for at imødekomme en anmodning om en børnesagkyndig undersøgelse eller om, at dommeren havde en samtale med børnene. ØL stadfæstede dommen.


Fogedsamværssag udsat på Civilretsdirektoratets afgørelse

TFA 2003.463 VLK: Fogedretten i Esbjerg udsatte sag om gennemtvingelse af marokkansk faders samvær med 3-årig søn, da samværsresolutionen var påklaget til Civilretsdirektoratet, og da spørgsmålet om forældremyndighed skulle domsforhandles 6 dage senere, jf. RPL § 502, stk. 1, nr. 2. VL stadfæstede på baggrund af oplysningerne om faderens begrænsede tilknytning til Danmark.


Både de nye og de gamle regler skulle anvendes ved genoptagelse af gammel faderskabssag.

TFA 2003.462 VLK: Søn, der var født i 1941, anmodede i marts 2003 om, at der blev rejst faderskabssag til belysning af, om han var søn af nu afdøde F, der var død 3 måneder tidligere. Statsamtet besluttede ikke at genoptage sagen efter BL § 22, jf. § 36, stk. 3. Retten i Århus afviste sagen, da der ikke tillige skulle tages stilling til, om genoptagelse var mulig efter de gamle regler. VL hjemviste sagen, idet såvel reglen i BL § 22, jf. § 36, stk. 3, som de hidtidige regler fandt anvendelse.


Intet hustrubidrag efter 1½ års ægteskab

TFA 2003.461 ØLD: 1½ års ægteskab. M havde en årsindkomst på 417.000 kr. H var rejst tilbage til Bosnien, hvor hun var arbejdsløs. Maribo ret tilkendte H bidrag i  6 måneder. ØL fandt ikke grundlag for at pålægge M at betale bidrag under hensyntagen til ægteskabets korte varighed og den omstændighed, at samlivet reelt havde en varighed på godt et halvt år.


Moder kunne anlægge faderskabssag 14 år efter barnets fødsel

TFA 2003.459 ØLK (FM 2003.121 ØLK): Moder var i 1988 i medfør af BL § 10, stk. 2 blevet fritaget for at opgive faderens navn. Hun anmodede i februar 2002 retten om at få fastslået faderskabet og udpegede A som faderen. Antaget, at moderen ifølge BL § 12 kunne rejse faderskabssag, og at der ikke var fastsat nogen tidsfrist herfor. Sagen hjemvist til Rønne ret.


Ejendom skulle vurderes på ny

TFA 2003.459 VLK (FM 2003.89 VLK): M og H havde efter aftale fået en fast ejendom vurderet 3 gange. Efter at boet var taget under offentligt skifte, ønskede hustruen ejendommen vurderet på ny i medfør af SKL § 48. Skifteretten i Herning tillod dette. VL stadfæstede under henvisning til, at der var foretaget en lovliggørelse af ejendommens 1. sal, som kunne have indflydelse på vurderingen.


Ikke grundlag for at der blev truffet midlertidig forældremyndighedsafgørelse

TFA 2003.443 ØLK: Københavns Byret havde i tilslutning til beslutning om børnesagkyndig undersøgelse bestemt, at den midlertidige forældremyndighed til 2 børn på 6 og 2 år skulle tillægges moderen.. ØL fandt ikke grundlag for at der blev truffet midlertidig forældremyndighedsafgørelse, og ophævede kendelsen.


Ikke grundlag for udsættelse af fogedsag om udlevering af barn

TFA 2003.442 ØLK: Fogedretten i Helsingør havde udsat tvangsfuldbyrdelsen af landsretsdom, hvor faderen fik tilkendt FM til 9-årig datter, på afventning af Procesbevillingsnævnets stillingtagen til moderens ansøgning om 3.instans-bevilling. Landsretten fandt ikke, at sagen burde udsættes yderligere, og bestemte at faderens begæring om fogedforretning om udlevering af datteren burde imødekommes.


H tilkendt hustrubidrag i 10 år efter 29 års ægteskab - trods tredjemandssamliv

TFA 2003.438 VLD: 29 års ægteskab. M var 51-årig indehaver af autoværksted. H var 48 år og havde arbejdet som medhjælpen ægtefælle. retten i Viborg tilkendte H bidrag i 10 år. Under ankesagen blev det oplyst, at Statsamtet og Civilretsdirektoratet havde sat bidraget til kr. 0 på grund af H's økonomiske og personlige fællesskab med T: VL fandt, at den omstændighed, at H havde et nært forhold til A ikke kunne føre til nogen ændret vurdering. Dommen blev herefter stadfæstet.


TFA 2003.432 VLD: Moder tilkendt FM til børn på 7, 5 og 2 år. Faderen havde bragt børnene til Iran, hvor de var uden kontakt med deres forældre. Han var idømt 1 års fængsel.


Ægtepagt ikke erklæret ugyldig

TFA 2003.429 VLD: M, der var ingeniør, og H, der var ejendomsmægler, havde ved ægtepagt i 1997 aftalt, at nom. 62.500 kr i A ApS under stiftelse samt stiftertilgodehavende på 3.003.312 kr skulle tilhøre H som skilsmissesæreje. Stiftetilgodehavendet skulle dog aftrappes til fælleseje over 10 år. Parterne blev separeret i 1999. M fik ikke medhold i, at der forelå urigtige forudsætninger om, at han ved skilsmisse skulle have halvdelen af stiftertilgodehavende eller om, at den reelle værdi af anparterne svarede til den nominelle værdi. Der var ej heller forhold, som kunne begrunde, at ægtepagten var ugyldig efter AFTL § 36.


Faders samvær med 9-årig søn ikke fuldbyrdet ved magtanvendelse eller tvangsbøder.

TFA 2003.426 ØLK: Fogedretten i Gladsaxe havde sammen med en psykolog en samtale med en 9-årig dreng, som udtrykkeligt anførte, at han ikke ønskede samvær med sin fader. Fogedretten fandt, at drengens sjælelige sundhed ville blive udsat for alvorlig fare ved en tvangsmæssig udlevering, jf. RPL § 536, stk. 1. ØL tiltrådte, at samværsretten ikke blev fuldbyrdet ved umiddelbar magtanvendelse. Der fandtes heller ikke anledning til på nuværende tidspunkt at tage faderens subsidiære påstand om tvangsbøder til følge.


Retten kunne ikke kræve fremlæggelse af dåbsattest, som ikke var ikke sagsøgers besiddelse

TFA 2003.426 ØLK (FM 2003.193 ØLK): I sag om overførsel af forældremyndighed havde retten i Hillerød meddelt sagsøgeren, at man ikke foretog sig yderligere, før sagsøgeren fremlagde dåbs- eller fødselsattest for barnet. Da det måtte lægges til grund, at sagsøgeren ikke var i besiddelse af attesten, var der ikke hjemmel til at afvise sagen eller udsætte den på indhentelse af attest, jf. RPL § 348, stk. 3, nr. 2.


M skulle svare leje til fællesboet i boperioden. Latente skatter kunne passiveres med 40%. Goodwill skulle medtages som aktiv. Boslodskravet skulle ikke forrentes fra skæringsdagen

TFA 2003.418 VLD: M havde boet i ejendom, hvorfra han tillige drev autoværksted, fra skæringsdagen d.  21.11.1996 til udlægsdagen d. 05.10.2001. M skulle svare husleje til fællesboet med i alt 15.145 kr om måneden, og M kunne for samme periode passivere 7.711 kr. pr måned i driftsudgifter. M, der  49 år og drev et autoværksted, havde latente skatter på investeringsfond, opsparet overskud i virksomhed og skattemæssige afskrivninger for i alt 474.500 kr. VL fandt efter en samlet skønsmæssig vurdering af M's personlige forhold, herunder hans alder og fremtidige erhvervssituation, og under hensyn til at investeringsfondsmidlerne var anvendt i overensstemmelse med reglerne herom, at disse kunne indgå som passiv med 40%.  Goodwill var opgjort til 128.322 kr. beregnet efter Ligningsrådets anvisning af december 1993. Skifteretten i Aalborg fandt, at goodwill skulle medregnes med 50% eller 64.161 kr. Landsretten tiltrådte, at der var en vis goodwill knyttet til virksomheden. Da denne kun kunne sælges i forbindelse med, at M påtog sig en konkurrenceklausul, fastsattes den værdi, hvormed den beregnede goodwill skulle indgå i M's bodel, skønsmæssigt til 50.000 kr.  H krævede sit boslodskrav forretning fra skæringsdagen, men fik ikke medhold, da M skulle svare husleje til d. 05.10.2001: Boslodskravet skulle under hensyn til parternes påstande forrentes med procesrente fra d. 05.10.2001.


H tilkendt § 56-godtgørelse på 50.000 kr.

TFA 2003.415 ØLD:  8 år ægteskab og 2 års forudgående samliv.  M ejede som skilsmissesæreje en ejerlejlighed, som under ægteskabet var steget fra ca 1,4 mio kr. til ca 3,9 mio kr., således at der nu var en friværdi på ca. 2,9 mio kr.  M drev nu sit eget firma og var næsten uden indtægter. H, der var klinikassistent, havde en opsparing på ca. 88.000 kr. plus nogle pensionsordninger. Gentofte Ret tilkendte H 200.000 kr.. Landsretten nedsatte godtgørelsen til 50.000 kr.


8 års hustrubidrag efter 26 års ægteskab.

TFA 2003.413 ØLD: 26 års ægteskab. M var 53-årig taxavognmand . H var 45 år og på flexjob med nedsat arbejdstid på grund af dårlig ryg. Tårnby ret tilkendt H bidrag i 8 år. ØL stadfæstede.


Skifteretten kunne ikke godkende vurderingsmandens honorar, da boet ikke var under off. skifte

TFA 2003.412 VLK: Skifteretten i Horsens havde godkendt honorar til vurderingsmand på 8.770 kr, og pålagt M at indbetale halvdelen til skifteretten. Landsretten ophævede de trufne beslutninger, idet boet var ikke taget under offentligt skifte, og idet skifteretten ikke havde udmeldt en vurderingsmand til vurdering af den faste ejendom i medfør af SKL § 48.


Intet hustrubidrag efter 32 års ægteskab

TFA 2003.411 VLD: 32 års ægteskab. M var 60-årig selvstændig vognmand med årsindkomst på 300.000 kr. H var 57-årig syerske hos en herreekviperingsforhandler med en årsindkomst på 220.000 kr. Retten i Silkeborg havde tilkendt H bidrag i 5 år. Landsretten fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge M at betale bidrag til H.


Midlertidig forældremyndighed tilkendt faderen

TFA 2003.409 ØLK: Retten i Hørsholm havde under overførselssag tilkendt moderen den midlertidige forældremyndighed til 5-årig dreng. Landsretten tilkendte den midlertidige FM til faderen, som havde fået tilkendt forældremyndigheden ved dom i 2001.


Tolk burde have været tilkaldt i sag om midlertidig forældremyndighed.

TFA 2003.407 ØLK (FM 2003.192 ØLK): Byretten tilkendte faderen den midlertidige FM til barn, da der ikke kunne bortses fra en risiko for, at moderen ville udrejse af landet med barnet og dermed foregribe afgørelsen af forældremyndighedsspørgsmålet. Moderens opholdstilladelse udløb dagen efter. Hun talte ikke dansk og havde begrænsede engelskkundskaber. ØL fandt, at der burde være tilkaldt en tolk eller at sagen burde være udsat kortvarigt herpå. Dette forhold kunne dog ikke føre til, at kendelsen blev ophævet. Byrettens kendelse blev stadfæstet.


3 års mandsbidrag efter 28 års ægteskab

TFA 2003.404 VLD: 28 års ægteskab. H var læge på et sygehus med en årsindkomst på 500.000-600.000 kr. M var 62 år og arbejdsløs. Han havde efter parternes fælles ønske gået hjemme siden 1987 og passet børnene og renoveret den fælles bolig. M's mulighed for at opnå en indkomst svarende til, hvad han tidligere kunne opnå, var herved afgørende forringet. H pålagt at betale bidrag i 3 år.


H fik medhold i bosondringsbegæring

TFA 2003.402 ØLK: M havde i november 2002 - efter at H havde anlagt separationssag - overdraget 12 ejendomme til sin faders nystiftede anpartsselskab for ca. 13,4 mio. kr. svarende til ca halvdelen af den offentlige ejendomsværdi. Københavns Byret gav H medhold i bosondringsbegæring, jf.  RVL § 38, nr. 1. ØL stadfæstede.


Bodelingsaftale tilsidesat efter ÆL § 58

TFA 2003.397 ØLD: H havde efter separation i 1997 underskrevet aftale, hvorefter M overtog parternes ejendom mod, at M til H udstedte et rentefrit pantebrev på 200.000 kr. Aftalen var udfærdiget af M's advokat, og H var ikke repræsenteret ved advokat. H's halvdel af friværdien udgjorde 331.774 kr. Odense Ret fandt, at aftalen var urimelig for H, jf. ÆL § 58, og tilkendte H skønsmæssigt 100.000 kr. ØL fandt, at der reelt var tale om en ufuldstændig aftale om parternes stillingtagen til den fælles faste ejendom, og aftalen indeholdt ikke en opgørelse over parternes øvrige aktiver og passiver. Ved opgørelsen var H stillet urimeligt ringe: Dommen blev herefter stadfæstet.


Dansk advokat beskikket med rejseforbehold til sag på Færøerne

TFA 2003.396 ØLK: Fader havde på Færøerne anlagt sag om forældremyndigheden til et 9-årigt barn, som havde boet hos moderen i Danmark siden 1996. Moderen ønskede beskikkelse af dansk advokat, hvilket Færøernes Ret imødekom med rejseforbehold efter RPL § 336 c, stk. 3. ØL stadfæstede.


TFA 2003.395 VLD: Moderen fik FM til 2½-årig pige uanset faderens frygt for, at moderen ville rejse til Venezuela med barnet.


Ikke ny psykolog under fogedsamværssag

TFA 2003.393 ØLK: Fogedretten i Næstved havde bestemt, at der skulle indhentes en psykologerklæring, der skulle belyse, om det ville være til skade for barets legemlige eller sjælelige sundhed at blive udleveret til faderen til samvær. Fogedretten fandt ikke grundlag for at kritisere, at en anden psykolog deltog i arbejdet med at udfærdige den sagkyndige erklæring. Der var ikke grundlag for at udpege en ny psykolog. ØL stadfæstede.


TFA 2003.392 ØLD: Fader fik tilkendt forældremyndigheden til 8-årig søn, som havde boet hos faderen på Comorerne siden 1999.


Forældremyndighed til 13-årig dreng overført til faderen.

TFA 2003.389 VLD: FM til 13-årig dreng overført til faderen, som fortsat boede i den by, hvor drengen var vokset op, og som drengen stadig følte sig stærkt knyttet til.


Ikke hustrubidrag efter 2 års ægteskab og 22 års forudgående samliv

TFA 2003.388 ØLD: 2 års ægteskab og 22 års forudgående samliv. M var 46-årig sandblæser og maler med årsindkomst på 330.000 kr. H var husassistent med en årsindkomst på 165.000 kr. Hun havde under samlivet haft indtægtsgivende arbejde eller stået til rådighed for arbejdsmarkedet. Hun havde ikke modtaget bidrag fra M siden separationen i 1999. Retten i Kalundborg tilkendte H bidrag i 5 år. ØL fandt ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt.


Ikke grundlag for ændring af dom om tidsubegrænset bidrag

TFA 2003.386 ØLD: M var ved byretsdom i 2001 blevet separeret efter 47 års ægteskab på vilkår, at han skulle betale hustrubidrag uden tidsbegrænsning. M havde i 2002 overdraget sin virksomhed til sin partner uden goodwill, og hans indkomst i de kommende 3 år ville udgøre ca 40.000 kr. om måneden. M's formue udgjorde ca. 10 mio kr., hvoraf 1,5 mio kr. var hans særeje. H modtog folkepension og ATP og 8.000 kr. om måneden i bidrag. Retten i Lyngby fandt ikke grundlag for at ændre vilkåret om tidsubegrænset bidrag. ØL stadfæstede.


Forældremyndighed til 3-årig pige ikke overført til fader.

TFA 2003.384 VLD: FM til 3-årig pige, der havde boet hos moderen hele livet, ikke overført til faderen, uanset at moderen i over 2 år uden rimelig grund havde hindret gennemførelse af samvær.


2 års hustrubidrag efter 14 års ægteskab

TFA 2003.382 VLD:14 års samliv og 6 års forudgående samliv. M var 39-årig salgskonsulent med en månedlig bruttoløn på 25.000 kr. H havde de sidste 5 år været førtidspensionist. En 13-årig datter skulle bo hos faderen. Retten i Kolding fandt ikke grundlag for bidragspligt. VL tilkendte H bidrag i to år.


Byretsdom ophævet, da bidragsspørgsmålet ikke var blevet prøvet

TFA 2003.382 VLD: Ved dom afsagt af Retten i Århus var M og H blevet separeret på vilkår, at ingen af partneren betalte bidrag til den andens underhold. Da begge parterne påstod sagen hjemvist, og da byretten, sandsynligvis på grund af en fejl, ikke havde prøvet spørgsmålet om ægtefællebidrag, blev dommen ophævet og sagen hjemvist til byretten.


Fadere fik tilkendt midlertidig forældremyndighed til to piger

TFA 2003.381 ØLK: Retten i Gentofte tilkendte faderen den midlertidige forældremyndighed til to piger på 8 og 9 år under sag om overførsel af forældremyndigheden. ØL fandt, at moderen var lovligt indkaldt til retsmødet, jf. RPL § 161, og afgørelsen blev stadfæstet.


10 års bidrag efter 42 års ægteskab. H tilkendt lejligheden.

TFA 2003.378 ØLD: 42 års ægteskab. M var 68-årig pensionist med årsindkomst på 200.000 kr. H var 62-årig efterlønsmodtager, der ikke havde anden pension end folkepensionen. Retten i Brøndbyerne tilkendt H bidrag i 10 år, hvilket ØL stadfæstede.  Retten i Brøndbyerne tilkendt H lejligheden, da M ikke var så meget hjemme, medens H's hverdag i vid udstrækning bestod i, at hun var i hjemmet og passede dette. ØL stadfæstede efter en samlet vurdering af oplysningerne om parternes personlige forhold, herunder om H's helbredstilstand og parternes respektive tilværelse i tilknytning til boligen.


Moderen fik beskikket ny advokat.

TFA 2003.376 ØLK: Retten i Næstved havde beskikket advokat for moderen i en forældremyndighedssag.  Efter retsmøde med partsforklaring blev sagen udsat på børnesagkyndig undersøgelse. Moderen ønskede nu en anden advokat beskikket, hvilket byretten afslog. Da den nye advokat var beskikket for moderen i en sag i landsretten om tvangsfjernelse, tog ØL moderens begæring til følge


Samværssag udsat på statsamtets afgørelse

TFA 2003.375 ØLK: Fader var idømt 6 måneder fængsel for overtrædelse af STRFL §  224, jf. § 222 og 223, stk. 1. Moderen havde på denne baggrund søgt om ophævelse af samværet. Fogedretten i Næstved udsatte sagen om gennemtvingelse af samvær i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2. ØL stadfæstede.


3 års hustrubidrag efter 9 års ægteskab.

TFA 2003.371 VLD:  9 års ægteskab og 4 års forudgående samliv. M var mekaniker med årsindkomst på 450.000 kr. H var dagplejemoder med årsindkomst på knap 170.000 kr. Hun var under revalidering og uddannelse som afspændingspædagog, hvor der resterende to år. Retten i Århus fandt ikke grundlag for at tilkende hustrubidrag: VL tilkendte hustrubidrag i 3 år fra byrettens dom.


Samværssag skulle fremmes trods 8-årigs modstand

TFA 2003.369 VLK: Fogedretten i Esbjerg havde i medfør af RPL § 536, stk. 1, 3. pkt. nægtet at fremme sag om tvangsfuldbyrdelse af faders ret til samvær med 8-årig datter, som ikke ønskede samvær. VL fandt ikke, at der var oplyst omstændigheder, der kunne begrunde, at datteren ville blive udsat for alvorlig fare for hendes legemlige eller sjælelige sundhed. Fogedrettens kendelse blev derfor ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling i fogedretten.


2-årig pige skulle udleveres til fader i USA

TFA 2003.367 ØLK: Moder var i maj 2001 rejst til Danmark fra USA med datter født i februar 2000 uden samtykke fra barnets fader. Superior Court of Washington traf i november 2001 afgørelse om, at moderens udrejse med barnet var et brud med den formodede faders rettigheder som fader i henhold til art. 3 i Haagerkonventionen. Fogedretten i Ballerup bestemte, at pigen skulle udleveres ØL stadfæstede. (2-1)


Latent skat på aktier passiveret til kurs 50

TFA 2003.343 ØLD: Værdien af M's selskaber, der drev automobilforhandlervirksomhed, var af vurderingsmanden fastsat til 15.500.000 kr. Den beregnede skat ved afståelse af aktierne udgjorde 5.468.828 kr. Skifteretten i Middelfart fandt, at skatten kunne passiveres med 50%. ØL stadfæstede.


Automobilforhandlergoodwill kunne ikke holdes uden for bodelingen

TFA 2003.343 ØLD: Værdi af goodwill i M's automobilforhandlervirksomhed var af vurderingsmanden fastsat til.8.450.000 kr. Værdien skønnedes ikke at være relateret til M's person. Det fandtes ikke godtgjort, at goodwill kunne holdes uden for fællesboet efter RVL § 15, stk. 2.


Afdødes søster kunne ikke begære faderskabssag genoptaget

TFA 2003.343 VLK (FM 2003.221 VLK): Anmodning fra afdødes søster om, at der blev rejst faderskabssag til belysning af, om en afdød mand var fader til en datter født i 1954, skulle behandles efter de før d. 01.07.2002 gældende regler. Da søsteren ikke var part i faderskabssagen, kunne hun ikke begære denne genoptaget, jf. VL § 36 c, jfr RPL § 546 f, stk. 1, jf. § 456 r, som formuleret før børnelovens ikrafttræden d. 01.07.2002.


Ægtefælleoverdragelse ugyldig uden gaveægtepagt

TFA 2003.337 VLD: M havde i 1993 med advokatbistand solgt sin halvpart af villaen til H for ejendomsværdien minus 15% eller 174.250 kr., hvoraf 147.986,43 berigtigedes ved overtagelse af kontantlån i Nykredit og 16.263 var en gave, mens 10.000 kr. skulle betales kontant. M kautionerede fortsat for Nykreditlånet, som kunne indfries for 122.010 kr. H havde i 1999 solgt huset for 595.000 kr. med et nettoprovenu på 241.670 kr. Retten i Skive gav K/S Bøg Invest 2 under konkurs medhold i, at der forelå en ugyldig gaveoverdragelse og dømte H til at betale halvdelen af nettoprovenuet minus de af H betalte afdrag eller 110.000 kr. VL tiltrådte, at der forelå en ugyldig gave og stadfæstede dommen.


Søn skulle udleveres til moderen, som havde eneforældremyndigheden.

TFA 2003.336 ØLK: 12-årig dreng skulle udleveres til moderen, som havde fået eneforældremyndigheden ved dom afsagt af Østre Landsret 6 uger tidligere blandt andet på baggrund af en børnesagkyndig undersøgelse og en samtale med drengen. Fogedretten i Helsingør havde ikke haft det fornødne grundlag for at antage, at en tvangsfuldbyrdelse ville udsætte barnets sjælelige og legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt..


Datter skulle udleveres til faderen, som havde eneforældremyndigheden.

TFA 2003.334 VLK: 14-årig pige skulle udleveres fra moderen til faderen, som havde eneforældremyndigheden. Pigen havde over for fogedretten givet udtryk for, at hun ville bo hos sin moder. Fogedretten i Silkeborg fandt ikke grundlag for at antage, at en tvangsfuldbyrdelse ville udsætte barnets sjælelige og legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt.. VL stadfæstede.


Søn skulle ikke udleveres til faderen, som havde eneforældremyndigheden.

TFA 2003.330 VLK: 12-årig dreng skulle ikke udleveres til faderen, som havde eneforældremyndigheden. Moderen havde anlagt sag om overførsel af forældremyndigheden og denne sag skulle domsforhandles 3 uger senere. Fogedretten i Skanderborg fandt, at en tvangsfuldbyrdelse nu ville udsætte barnets sjælelige og legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt.. VL stadfæstede.


Søn skulle udleveres til moderen, som havde eneforældremyndigheden.

TFA 2003.329 ØLK: 7-årig dreng skulle udleveres fra faderen  til moderen, som havde eneforældremyndigheden, og som var flyttet fra Sjælland til Jylland. Faderen havde fået fri proces til anlægges af sag om overførsel af forældremyndigheden. Der var ikke grundlag for at antage, at barnets sjælelige sundhed udsattes for alvorlig fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt..


K kunne kræve sameje opløst ved frivillig auktion.

TFA 2003.326 ØLK (FM 2003.144 ØLK): K, der ejede ejendom på Bornholm i lige sameje med tidligere samlever M, fik medhold i begæring om frivillig auktion til opløsning af samejet. Samejet kunne opsiges med et varsel, der passende kunne fastsættes til 6 måneder.


Videofilm ikke forevist i fogedretten

TFA 2003.325 ØLK: Fogedretten i Vordingborg afviste at lade faderen forevise et videobånd vedrørende moderens forsøg på at hente søn til samvær, da bevisførelsen fandtes uden betydning for sagen, jf. RPL § 341. 3 tvangsbøder à 1.500 kr var forfaldne og ville være at inddrive ved politiets hjælp. Forvandlingsstraffen var fængsel i 8 dage. ØL stadfæstede.


Indbo i Asien skulle vurderes på grundlag af fotografier

TFA 2003.324 ØLK: M var under fællesbodelingen udstationeret i Asien og havde medtaget en del af sit indbo. Skifteretten i Gentofte besluttede, at vurderingen måtte foretages på det foreliggende grundlag, således at vurderingen bl. a. blev foretaget ud fra foreliggende fotografier af en del af M's indbo. ØL stadfæstede.


Afkald på hustrubidrag og boslod  mod betaling af 30.000 kr. tilsidesat efter ÆL § 58

TFA 2003.320 ØLD: H havde givet afkald på hustrubidrag og boslod mod at få 30.000 kr. Parterne havde ikke haft advokatbistand. Ægteskabet havde varet i 20 år og der var 4 års forudgående samliv. M var 50-årig indehaver af taxaforretning med et overskud i 1998 på 342.000 kr. H var 42-årig rengøringsassistent på deltid. Retten i Odense tilsidesatte H's afkald på bidrag efter ÆL § 58 og tilkendte H bidrag i 3 år. H's boslodsafkald blev ligedeles tilsidesat efter ÆL § 58, idet det måtte lægges til grund, at M's bodel skulle opgøres til et ikke ubetydeligt positivt beløb. ØL stadfæstede.


Værdi af goodwill i advokatvirksomhed reduceret som følge af konkurrenceklausul og latent skat.

TFA 2003.317 ØLD: M og H var skilt d. 18.02.2000. M var medindehaver i et advokatinteressentskab med 5 partnere. M havde i 1995 betalt 1,4 mio kr. for goodwill, og parterne var enige om, at værdien ifølge interessentskabskontrakten udgjorde 1.342.302, 97 kr. Skifteretten fandt, at H ikke var forpligtet til at acceptere en lavere værdi som følge af et tillæg til interessentskabskontrakten oprettet efter skæringsdagen. Konkurrenceklausul i 5 år fandtes uden betydning, da der ikke var dokumenteret et forestående salg af andelen. Skifteretten ansatte herefter værdien af goodwill til 1.342.302,97. ØL tiltrådte, at værdien af goodwill skulle fastsættes på basis af interessentskabskontrakten fra 1995. Værdien burde i overensstemmelse med den overvejende domspraksis på området nedsættes som følge af konkurrenceklausulen, som måtte indebære en vis indskrænkning i M's erhvervsmuligheder. Den latente skattebyrde burde i et vist omfang have betydning ved fastsættelsen af størrelsen af den goodwill, som skulle medregnes. Efter en samlet vurdering af disse faktorer fandtes værdien af goodwill at kunne fastsættes til 1 mio. kr. Der var ikke grundlag for at fastsætte vederlag i medfør af RVL § 23, stk. 2, der modsvarede reduktionen i værdien i forhold til købesummen på 1,4 mio kr. eller den fulde goodwillværdi på 1.342.302,97 kr.


Ikke grundlag for særejebeskyttelseskrav

TFA 2003.314 VLD (FM 2003.190 VLD): Ifølge ægtepagt fra 1993 var Opel Rekord H's særeje. Rekorden blev i 1993 taget i bytte for 38.000 kr ved køb af Opel Omega for 106.000 kr. Denne Omega blev i 1999 - efter af være blevet istandsat for 20.000 kr. - taget i bytte for 27.850 kr. ved købet af en ny Peugeot 206 for 141.850. På baggrund af den sammenblanding af særejemidler og fællesbomidler, der således var sket, tiltrådtes det, at der ikke var grundlag for at holde Peugeoten uden for delingen af fællesboet. Som følge af den begrænsede andel af Peugeotens værdi, der hidrørte fra den bil, der blev givet i bytte, samt den værdiforringelse, der senere var sket, var der ikke grundlag for at tilkende H et nominelt vederlagskrav på 38.000 kr, subsidiært 27.850 kr. M havde i løbet af få måneder før samlivsophævelsen hævet 130.000 kr fra sin konto. Heraf var 50.000 kr. anvendt til køb af en bil og ca. 50.000 kr. anvendt til  forbedringer af H's særejeejendom. Resten var anvendt til etablering i eget hjem. Anvendelsen kunne ikke bevirke et vederlagskrav efter RVL § 23, stk. 1.


Parterne hæftede hver for halvdelen af skifteafgiften.

TFA 2003.308 VLK: Ved afslutningen af offentlig skifte bestemte skifteretten i Århus, at skifteafgiften på i alt 33.310 kr. skulle fordeles pro rata i medfør af RAL § 36, stk. 2 med 24.570 kr. til M og 8.740 til H. Skifteretten lagde fejlagtigt til grund, at en fast ejendom, som tilhørte parterne i lige sameje og som var udtaget af H, tilhørte M's bodel. VL bemærkede, at RAL § 36, stk. 2 er en regel om ægtefællers hæftelse over for statskassen for retsafgiftens betaling, mens afgiften, som er en udgift i forbindelse med boets behandling, i det indbyrdes forhold må antages at skulle fordeles ligeligt mellem parterne, hvis ikke andet aftales. Under hensyn til karakteren af visse af boopgørelsens aktiver samt ejerforholdet til boets aktiver skønnedes parterne under skiftet hver at have haft rådighed over halvdelen af boet, således at parterne hver hæftede for halvdelen af retsafgiften.


Sagsøgte havde ikke behov for advokatbeskikkelse i skilsmissesag.

TFA 2003.307 ØLK: H var sagsøgt i sag om skilsmisse på grundlag af separation. H gav møde ved advokat og anmodede om advokatbeskikkelse efter RPL § 449, stk. 1. Der var i alt fald fra separationen i 2001 enighed om, at der ikke skulle betales ægtefællebidrag, og at dette også skulle gælde efter en skilsmisse opnået på grundlag af separationen, og parterne havde i nov. 2002 ved tillæg til separationsbevillingen aftalt, at H alene skulle have forældremyndigheden til fællesbørnene. Der var herefter enighed om de vilkår, hvorom der var indgivet stævning, og der var  ikke grundlag for at beskikke advokat for sagsøgte. ØL stadfæstede.


Fogedretten havde ikke angivet, hvilke samvær tvangsbøderne vedrørte.

TFA 2003.305 VLK: Fogedretten havde pålagt moderen tvangsbøder på 250 kr pr. dag ved fremtidig manglende overholdelse af samværsresolutionen, herunder eventuel misligholdelse vedrørende samværet d. 10.02.2003. VL tiltrådte, at der var pålagt tvangsbøder, men da det ikke fremgik af kendelsen, hvilke bestemt angivne samvær tvangsbøderne herefter vedrørte, kunne bøde alene fastsættes for samværet d. 10.02.2003, hvorefter sagen eventuelt måtte behandles af fogedretten på ny.


8 års hustrubidrag efter 33 års ægteskab.

TFA 2003.299 ØLD: 33 års ægteskab. M var 57-årig praktiserende læge med en årsindkomst på ikke under 700.000 kr. H var 65-årig fysioterapeut, som måtte påregne at blive afskediget i juni 2003, hvorefter hun alene kunne håbe på et timevikariat, indtil hun skulle pensioneres med en årlig pension på 175.000 kr. H havde fået 600.000 kr i boslod. Retten i Odense pålagde M tidsubegrænset bidragspligt. ØL fastsatte bidragspligten til 8 år fra byrettens dom.


Aftale om størrelsen af hustrubidrag ændret efter ÆL § 52

TFA 2003.296 ØLD: M og H var blevet separeret i 1996 på vilkår, at M skulle betale bidrag til uden tidsbegrænsning. De havde i 1998 indgået en aftale om, at bidraget skulle udgøre 9.000 kr om måneden. M havde på dette tidspunkt en skattefri indtægt ved arbejde i Thailand på ca. 48.000 kr. Han havde de sidste 3 år stort set ingen arbejdsindtægt haft, og han modtog nu alene en alderspension på 12.800 kr. om måneden før skat. Det fandtes på grund af væsentligt forandrede forhold urimeligt at opretholde aftalen, jf. ÆL § 52, og aftalen blev ændret, således at bidraget skulle fastsættes af statsamtet. ØL stadfæstede.


Salær til beskikket advokat i enkel skilsmissesag blev fastsat til 3.000 kr plus moms

TFA 2003.295 ØLK: Advokat var blevet beskikket for sagsøgte M i en sag om skilsmisse efter ÆL § 31. Retten i Odense tilkendte advokaten et salær på 3.000 kr. plus moms, idet advokaten ikke burde have holdt 3 klientmøder og ikke burde have afgivet et svarskrift, hvor M tiltrådte skilsmisse på betingelse af, at M fik konstateret, om han korrekt var udlagt som far til parternes datter. Advokaten burde derfor ikke have brugt 5,5 timer på sagen. ØL tiltrådte, at der ikke var grundlag  for at tilkende advokaten et salær, som svarede til salæret i ægteskabssager, der vedrører forældremyndighed. ØL tiltrådte at salæret var fastsat som sket.


Der forelå ikke særeje uden ægtepagt. Hus skulle værdiansættes pr. vurderingsdagen. M kunne forlodsudtage en del af personskadeerstatning: Gæld til M's fader ikke dokumenteret.

TFA 2003.292 VLD: M, der var selvmøder, nedlagde påstand om, at der i ægteskabet var fuldstændigt særeje i henhold til en mundtlig aftale indgået før ægteskabets indgåelse. Antaget, at der ikke forelå særeje, da der ikke forelå nogen skriftlig oprettet ægtepagt. Hus skulle værdiansættes pr. vurderingsdagen d. 17.09.2001 og ikke pr. skæringsdagen d. 02.06.2000. M havde i 1991 fået udbetalt en personskadeerstatning på 289.103 kr. i anledning af en øjenskade. Erstatningen var først blevet indsat på M's lønkonto. Antaget, at indestående på investeringskonto på 15.341 kr og på jubilæumskonto på 15.232 kr. var tilstrækkeligt identificeret som hidrørende fra erstatningsbeløbet, og at M havde anvendt erstatningen til indfrielse af prioritetslån i huset med 70.733 kr. M kunne i alt holde 101.397 kr. uden for bodelingen. Der var ikke grundlag for forrentning af kravet. M fik ikke medhold i, at der som passiv i hans bodel kunne medtages en gæld til hans far på 65.885 kr. M påstod, at gælden hidrørte fra levering af elartikler m.v. fra faderen.


Moder pålagt tvangsbøder indtil søn blev udleveret til faderen.

TFA 2003.289 VLK: VL havde i UfR 2003.913 VLK pålagt moderen at udlevere 11-årig søn til fader i Grækenland. Fogedretten i Herning pålagde moderen tvangsbøder på 200 kr. om dagen, indtil drengen blev udleveret. VL stadfæstede.


Delvis regres efter RPL § 335

TFA 2003.283 VLK: H havde ved skiftet udtaget en boslod på 371.923 kr. Beløbet var anvendt til etablering af bolig og køb af bil. H var 56 år og havde en nettoindtægt pr. måned på 12.700 kr. Hendes udgifter pr. måned udgjorde 10.600 kr. Skifteretten i Horsens havde bestemt, at H skulle refundere statskassen 50% af udgifterne til H's beskikkede advokater eller 123.475 kr. VL nedsatte beløbet til 40.000 kr.


Delvis regres efter RPL § 335

TFA 2003.282 VLK: M og H var blevet separeret d. 13.01.1994 og offentligt skifte blev afsluttet ved dom i september 2002. Det samlede nettobo udgjorde ca. 738.000 kr. H udtog den faste ejendom og skulle til M betale 258.000 kr. kontant. Begge havde fri proces. H's beskikkede advokat fik tilkendt 425.000 kr. incl. moms og M's beskikkede advokat 366.250 kr. incl. moms. Skifteretten i Århus havde bestemt, at parterne i medfør af RPL § 335 skulle refundere statskassen de fulde beløb. VL bestemte, at de begge skulle refundere statskassen 150.000 kr.


Moder pålagt tvangsbøder i samværssag

TFA 2003.280 ØLK: Fogedretten i Hillerød pålagde moderen tvangsbøder på 1.000 kr. hver gang søn ikke blev udleveret til faderen. Samværet skulle om fornødent gennemfører ved umiddelbar magtanvendelse og uden forudgående underretning af moderen om tid og sted for fogedforretningen. Fogedretten fastsatte efter anmodning fra politimesteren forvandlingsstraffen til dages fængsel for hver af to bøder på 500 kr., og til fængsel i 6 dage for bøder på 2.000 kr. og 2.500 kr., jf. STRFL § 55. ØL stadfæstede med den ændring, at der alene skulle fastsættes i 2 måneder, hvorefter sagen eventuelt på ny kunne indbringes for fogedretten.


To børn skulle udleveres til faderen i Finland.

TFA 2003.278 VLK: Moder var rejst til Danmark med to børn og 2½ og 1½ år uden samtykke fra faderen, som var medindehaver af forældremyndigheden. En finsk byret besluttede, at moderens tilbageholdelse af børnene var ulovlig.. Fogedretten i Rødding fandt det ikke sandsynliggjort, at en tilbagegivelse af børnene ville indebære en alvorlig risiko for børnenes sjælelige eller legemlige sundhed, jf. BBL § 11, nr. 2, En tilbagegivelse kunne ikke betragtes som uforenelig med danske grundlæggende principper til beskyttelse af menneskelige friheder og rettigheder, jf. BBL § 11, nr. 4. Børnene skulle derfor udleveres til faderen. VL tiltrådte, at der ikke var grundlag for indhentelse af en børnesagkyndig erklæring, jf. BBL § 18, stk. 1, jf. RPL § 536, stk. 1, 4. pkt. og stadfæstede kendelsen.


Ikke tilladelse til vidneafhøring af to psykologer

TFA 2003.274 ØLD: Fader havde anlagt sag om overførsel af forældremyndigheden til to piger på 12 og 9 år til ham. Der blev i byretssagen indhentet børnesagkyndig erklæring fra to psykologer, som anbefalede, at børnene forblev hos moderen. Retten i Helsingør frifandt moderen. Under anken ønskede faderen, at psykologerne skulle indkaldes til afgivelse af vidneforklaring, da rapporten på en række punkter ikke refererede hans forklaring korrekt. ØL fandt ikke grundlag for at imødekomme faderens anmodning. Byretsdommen blev stadfæstet.


5 års hustrubidrag efter 28 års ægteskab

TFA 2003.271 VLD: 28 års ægteskab. M var 54-årig chauffør med årsindkomst på 215.000 kr. H var 47 år, havde senest arbejdet som rengøringsassistent på deltid og var nu arbejdsløs. Retten i Fjerritslev tilkendte H bidrag i 5 år. VL stadfæstede (2-1)


M frifundet for K's kompensationskrav efter 16 års samliv

TFA 2003.267 ØLD: M og K havde levet sammen fra 1982 til 1998. De havde i 1982 købt hus i M's navn, da han tjente mest. M var direktør i eget selskab og K var registreret revisor. M havde ved samlivsophævelsen en formue på ca. 416.000 kr. og K havde en formue på ca. 150.000 kr. M havde ved samlivets ophør betalt K 40.000 kr. uden aftale herom. K påstod i landsretten sig tilkendt et kompensationsbeløb på 200.000 kr. Retten i Roskilde fandt det ikke godtgjort, at K havde ydet et sådant bidrag til bevarelse eller forøgelse af M's formue, at der var grundlag for at tilkende K et yderligere beløb. ØL stadfæstede med bemærkning, at der ikke fandtes at være et sådant misforhold mellem parternes formueforhold ved samlivsophævelsen, at dette kunne begrunde, at der tillagdes K en godtgørelse.


M pålagt at betale sagsomkostninger i sag om § 56-godtgørelse

TFA 2003.263 VLK: H, der havde fri proces, fik ved retten i Grenå tilkendt en § 56-godtgørelse på 100.000 kr. Der havde været afholdt to retsmøder og et ret langt tidsforløb for at fremskaffe regnskabsoplysninger. M pålagt at betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til statskassen, jf. RPL § 451, stk. 3. VL stadfæstede.


Ikke hustrubidrag efter 10 års ægteskab

TFA 2003.261 ØLD: 10 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M var 60-årig selvstændig vognmand og H var 70-årig pensionist med en nettoindtægt på ca. 9.400 kr. om måneden. M's indtægt oversteg ikke væsentligt H's. H havde haft gode indtægtsforhold, indtil hun gik på pension.


TFA 2003.251 CD: Civilretsdirektoratets udtalelse om genoptagelse af faderskabssag efter § 22 i den nye børnelov.


Dreng kunne optages i faderens pas trods moderens protest, da statsamtet havde givet faderen ret til samvær i udlandet.

TFA 2003.246: Justitsministeriet tillod, at der kunne udstedes pas til 16-årig dreng trods moderens protest, da faderen havde statsamtets tilladelse til at afholde ferie med barnet i udlandet, jf. pasbekg. § 16, stk. 4.


Tvangsfjernet barn fik udstedt pas, trods forældrenes protest

TFA 2003.245: Justitsministeriet tillod, at der - trods forældrenes protest - blev udstedt pas til 1-årigt barn, som var tvangsfjernet og i familiepleje, således at barnet kunne komme med plejeforældrene til udlandet på ferie, jf. pasbekg. § 16, stk. 4.


To børn kunne optages i faderens pas trods moderens protest, da statsamtet havde givet faderen ret til samvær i udlandet.

TFA 2003.245: Justitsministeriet gav tilladelse til at 2 børn blev optaget i faderens pas trods protest fra moderen, som havde eneforældremyndigheden, idet statsamtet havde bestemt, at feriesamvær kunne udøves i udlandet i faderens pas, jf. pasbekg. § 16, stk. 4.


Barn på to år ikke optaget i faderens pas mod moderens protest

TFA 2003.244: Justitsministeriet afslog at give tilladelse til at dreng på 2 år blev optaget i faderens pas uden moderens tilladelse. Der var fælles forældremyndighed, som de begge ønskede opløst. Der forelå ikke ganske særlige omstændigheder, jf. pasbekg. § 16, stk. 4.


Ikke pas til to børn mod forældremyndighedsindehaverens protest

TFA 2003.243: Justitsministeriet stadfæstede politimesters afslag på moderens ansøgning om pas til 2 børn, som faderen havde forældremyndigheden over,  bl. a. fordi der ikke forelå en afgørelse fra et statsamt, der tillod moderen samvær med børnene i udlandet. Faderen havde protesteret, og der forelå ikke ganske særlige omstændigheder, jf. pasbekg. § 16, stk. 4


H frifundet for M's krav på § 56-godtgørelse af arvet særeje

TFA 2003.239 ØLD: 24 års ægteskab. H arvede under samlivsophævelsen 385.000 kr. som skilsmissesæreje i henhold til testamente oprettet efter samlivsophævelsen. Fællesboet, der var negativt, var delt. M, der var førtidspensionist, påstod sig tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr. H blev frifundet.


Byretsdom om overførsel af forældremyndigheden kunnne ankes, uanset at faderen havde taget bekræftende til genmælde i byretten.

TFA 2003.238 VLD: Fader kunne anke byretsdom, hvor forældremyndigheden til 9-årig datter blev overført til moderen, uanset at faderen i byretten havde taget bekræftende til genmæle. Landsretten stadfæstede byretsdommen


Dommer ikke inhabil

TFA 2003.235 ØLK: Dommer i Kalundborg fandtes ikke at være inhabil, uanset at dommeren i en midlertidig forældremyndighedskendelse havde anført, at der ikke p.t. var fremkommet oplysninger, der indebar, at der var indtruffet væsentlige forandringer, jf. FML § 13. Landsretten henviste til, at afgørelsen efter sin ordlyd var truffet ud fra et øjebliksbillede, og at sagen afventede en børnesagkyndig undersøgelse.


Sagsøgtes beskikkede advokat tilkendt 8.000 kr for 8,5 timers arbejde.

TFA 2003.234 ØLK: Sagsøgtes beskikkede advokat i en forældremyndighedssag fik for 8,5 timer tilkendt et honorar på 6.000 kr. plus moms. Efter det foreliggende, navnlig at der var blevet tilvejebragt en børnesagkyndig erklæring og i den anledning havde været afholdt domsforhandling over 2 dage, og henset til tidsforbruget, fandt landsretten, at salæret burde forhøjes til 8.000 kr plus moms.


Fogedretten havde ikke hjemmel til at fastsætte erstatningssamvær 7 uger senere

TFA 2003.233 VLK: Faderen skulle havde enkeltstående samvær med den ene søn d. 30.11. og  den anden søn 01.12.2002. Faderen indgav fogedrekvisition d. 01.12.2002. Fogedretten i Vejle bestemte, at faderen skulle have samvær med børnene d. 18. og 19.01.2003. VL ophævede fogedrettens kendelse, da gennemførelsen af samværet mere end 7 uger efter de af statsamtet fastsatte tidspunkter ikke var en "kortere udsættelse", jf. RPL § 536, stk. 2, 2. pkt., og afgørelsen derfor savnede hjemmel (2-1)


5 års hustrubidrag efter 15 års samliv

TFA 2003.229 VLD: 11 års ægteskab og 4 års forudgående samliv. M drev selvstændig virksomhed med gulvafslibning og havde en årsindkomst på ca. 500.000 kr. H havde været medhjælpende ægtefælle. H fik nu dagpenge. H fik FM til to børn på 12 og 9 år. Retten i Århus tilkendte H bidrag i 3 år. VL forlængede bidragsperioden til 5 år.


Fogedsag om samvær udsat efter RPL § 502, stk. 1, nr. 2

TFA 2003.228 ØLK: Fogedretten i København bestemte, at faderens samvær med to børn på 10 og 8 år skulle fremmes. ØL fandt, at sagen skulle udsættes på Københavns Overpræsidiums afgørelse i den nu genoptagne samværssag,  jf. RPL § 502, stk. 1, nr. 2.


To børn skulle ikke udleveres til italiensk far.

TFA 2003.227 ØLK: Italiensk fader kræve to børn udleveret på grundlag af italienske domstolsafgørelser fra december 2000 og februar 2001. Fogedretten i Lyngby nægtede at fremme sagen, da børnene, der var statsborgere både i Danmark og i Italien, havde bopæl i Danmark, da stævningen blev udtaget i den italienske separationssag d. 30.09.2001, jf. BBL § 6, nr. 4. ØL stadfæstede med bemærkning at børnene havde været tilmeldt folkeregistret i Danmark siden d. 01.06.2001 og påbegyndte skolegang i Danmark i august 2001, og at forholdene ikke var ændrede.


2-årig dreng skulle ikke tilbagegives til faderen i Spanien

TFA 2003.220 ØLK: Moderen havde ulovligt tilbageholdt søn på 2 år ved ikke at rejse med ham tilbage til Spanien efter juleferie i Danmark. Fogedretten i Hvidovre indhentede børnesagkyndig erklæring og nægtede at fremme sag om tilbagegivelse. ØL stadfæstede, da der var en alvorlig risiko for, at en tilbagegivelse ville være til skade for barnets sjælelige sundhed og ville sætte barnet i en situation, som det ikke burde tåle, jf. BBL § 11, nr. 2.


Sag om udlevering af to børn efter midlertidigt samvær ikke fremmet

TFA 2003.219 VLK: Moder havde beholdt to børn efter midlertidigt samvær. Fogedretten i Varde misbilligede moderens handlemåde, men nægtede at fremme udlevering til faderen, da dette efter det foreliggende, herunder samtalen med børnene, på nuværende tidspunkt, hvor en endelig afgørelse var nært forestående, ville skabe en sådan uro og utryghed for børnene, at de sjælelig ville udsættes for alvorlig fare, jf. RPL § 536, stk. 1, 3. pkt.. VL stadfæstede.


Ikke grundlag for at fratage H rådigheden over nogle bankkonti.

TFA 2003.218 VLK (FM 2003.119 VLK): M's nettobodel var negativ, og H's nettobodel var positiv med ca. 1 mio kr. H fandt det uretfærdigt, at hun skulle dele med M, og hun gjorde gældende, at hun havde et større lønkrav mod M, som hun ville modregne i M's boslodskrav. M bestred eksistensen af disse krav. Skifteretten i Terndrup fratog H rådigheden over de konti, hun ville modregne i. VL fandt fandt det ikke sandsynliggjort, at der var særlig grund til at befrygte, at hun ville forrykke boets stilling og ophævede rådighedsfratagelsen.


M fik ikke medhold i krav om § 56-godtgørelse på 150.000 kr.

TFA 2003.216 ØLD:  9 års ægteskab. M var 57 år og arbejdsløs med en særejeformue på ca. 750.000 kr. H var 54-årig lærer med en særejeformue på ca. 1.455.000 kr. M påstod sig tilkendt en godtgørelse på ikke under 150.000 kr. M havde ikke godtgjort at have anvendt indtægter fra sit særeje til materialer til istandsættelse af H's særejeejendom. Forøgelsen af friværdien i H's særejeejendom var en følge af prisudviklingen på ejendomsmarkedet. H blev herefter frifundet.


Separation ikke bortfaldet

TFA 2003.216 ØLD: M og H blev separeret ved dom d 11.10.2002. Under anken påstod M frifindelse for separation, da parterne havde haft seksuelt forhold et par gange efter separationen. ØL fandt, at separationen stod ved magt.


Ikke medhold i børnesagkyndig undersøgelse

TFA 2003.214 ØLD: Faderen fik ikke medhold i begæring om børnesagkyndig undersøgelse i ankesag om forældremyndigheden til 2 drenge på 12 og 11 år, da den primært ville have betydning for samværsspørgsmålet. Moderen fik tillagt forældremyndigheden.


Kommunal forældreegnethedsundersøgelse kunne fremlægges

TFA 2003.211 ØLK: Fogedretten i København tillod, at forældreegnethedsundersøgelse, som blev foretaget to psykologer på foranledning af kommunen, kunne fremlægges under fogedsag vedrørende udlevering af børn. ØL stadfæstede.


Ægtefællehandel gyldig, da gaveægtepagt

TFA 2002.204 VLD: M havde  pr. 01.07.1993 ved tinglyst gaveægtepagt overdraget villaen til H for 465.000 kr., hvoraf 33.481 kr. var en gave. Prisen svarede til en ny mæglervurdering indhentet af parternes advokat. M havde på overdragelsestidspunktet to kommanditanparter à 60.000 kr., hvor resthæftelsen blev indkaldt pr. d. 01.10.1993. Finansieringsselskabet Balder A/S påstod H dømt til at anerkende, at overdragelsen var ugyldig. H havde inden sagen tilbagebetalt gaven på 33.481 kr. Der fandtes ikke grundlag for at antage, at ejendommen var overdraget til underpris. H havde overtaget lånene i ejendommen, og H havde i 1993 en personlig årsindkomst på ca. 195.000 kr. som sygehjælper. Det var først efter et ulykkestilfælde i 1994, at hendes indtægt faldt. M havde efter RVL § 2, pligt til at bidrage til ægteparrets underhold. Det måtte på denne baggrund antages, at H ville være i stand til at betale de udgifter, der var forbundet med at være ejer af ejendommen. Under disse omstændigheder kunne den omstændighed, at M havde kautioneret for lånene ikke medføre, at kautionsforpligtelserne skulle fremgå af ægtepagten. Der var heller ikke grundlag for at anse overdragelsen som en proformaretshandel. H blev herefter frifundet.


Beskikket advokat fik tilkendt takstmæssigt salær i forældremyndighedssag

TFA 2003.203 ØLK: Retten i Svendborg tilkendte sagsøgtes beskikkede advokat i en forældremyndighedssag et salær på 5.000 kr., idet sagen var enkel og ukompliceret ,og da domsforhandlingen kun have varet 3/4 time. ØL forhøjede salæret til 6.000 kr. plus moms, idet der ikke  forelå sådanne særlige forhold, at der var grundlag for at fravige de vejledende salærtakster i ægteskabssager.


Samvær gennemtvunget under udgående fogedforretning

TFA 2003.199 ØLK: Fogedretten i Vordingborg  gennemtvang moders samvær med 9-årig søn under udgående fogedforretning, hvor politiet var til stede. Faderen havde trods to tvangsbøder à 1.500 kr. ikke udleveret drengen til samvær. ØL stadfæstede.


Påstand om rettens internationale kompetence ikke udskilt til særskilt afgørelse

TFA 2003.197 VLK: Under ægteskabssag anlagt af M, der var dommer i Tyskland, ved byretten i Tønder, påstod H spørgsmålet om rettens internationale kompetence udskilt til særskilt domsforhandling, jf. RPL § 253. Da stillingtagen til rettens stedlige kompetence forudsatte nærmere oplysninger om parternes tilhørsforhold til Danmark, herunder H's bopæl og beskæftigelsesmæssige tilknytning til Danmark, og hele sagen kunne afgøres uden væsentlig yderligere bevisførelse, var der ikke grundlag for at udskille spørgsmålet om rettens kompetence til særskilt afgørelse


FM til pige på 7 år blev ikke overført til moderen

TFA 2003.194 VLD: FM til pige på 7 år blev ikke overført til moderen, som tidligere havde udøvet samværssabotage, uanset at faderen var idømt 8 måneders fængsel for graffitimaling og narkotikahandel i begrænset omfang.


Fogedsag om udlevering af 11-årig dreng udsat i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2

TFA 2003.191 ØLK: Fogedretten i Helsingør udsatte sag, hvor moderen, som havde eneforældremyndigheden, krævede sin 11-årig søn udleveret fra faderen. Retten i Hørsholm havde afsagt dom om, at der ikke var grundlag for at overføre FM til faderen. Dommen var anket til ØL, og sagen skulle domsforhandles6 uger senere. ØL tiltrådte, at fogedsagen var udsat i medfør af RPL § 502, stk. 1, nr. 2.


Ikke grundlag for midlertidig forældremyndighedsafgørelse under anke

TFA 2003.191 ØLK: ØL fandt ikke grundlag for under ankesag at træffe midlertidig afgørelse om overførsel af forældremyndighed til to børn til faderen, hos hvem den ældste på 11 år havde boet de sidste 15 måneder. Ankesagen skulle domsforhandles 6 uger senere.


Moder pålagt tvangsbøder i 2 måneder i samværssag

TFA 2003.189 ØLK: Fogedretten i Hillerød pålagde moderen tvangsbøder på 1.000 kr. hver gang søn ikke blev udleveret til faderen. Moderen havde sendt sønnen til sin søster i Pakistan. ØL stadfæstede med den ændring, at der alene skulle fastsættes i 2 måneder, hvorefter sagen eventuelt på ny kunne indbringes for fogedretten.


M tilkendt bidrag i 2 år efter 19 års ægteskab

TFA 2003.186 ØLD: 19 års ægteskab. M var 41 år og netop startet 3½ årig uddannelse som børnehavepædagog. H  var 41-årig merkonom og havde som vikar i et leasingfirma en indtægt på 27.000 kr. om måneden. M fik FM over 3 børn på 4-12 år. Københavns Byret tilkendte M bidrag i 3½ år. ØL tiltrådte, at H var pålagt bidragspligt, dog ikke ud over en kortere omstillingsperiode på 2 år.


K fik ikke medhold i yderligere kompensationskrav

TFA 2003.180 ØLD: M og K havde levet sammen fra 1992 til 2000. M havde i 1991 købt en ejendom i dårlig stand for 550.000 kr. Ejendommen, der lå i 1. række til vandet, og som nu var sat i stand, havde ved samlivsophævelsen i 2000 en handelsværdi på 2,3 mio kr. M var ejendomsmægler og havde under samlivet haft en bruttoindtægt på i alt ca 3,4 mio kr. H, der var bankansat, havde under samlivet haft en bruttoindtægt på ca. 2,0 mio kr. Ved samlivsophævelsen betalte M til kr. 170.000 kr. kontant og overtog en fælles kassekredit på 110.000 kr. K påstod sig tilkendt yderligere 250.000 kr. Det fandtes ikke godtgjort, at K havde bidraget så væsentligt til forøgelsen af M's formue, at hun havde krav på økonomisk kompensation herfor ud over det allerede betalte beløb.


Der skulle ikke fastsættes forvandlingsstraf i kendelse om tvangsbøde

TFA 2003.180 ØLK (FM 2003.48 ØLK): Fogedretten i Næstved pålagde moderen en tvangsbøde på 1.000 kr., såfremt søn ikke blev udleveret til næste samvær. Der fastsattes en forvandlingsstraf på 6 dages fængsel. Landsretten stadfæstede, dog således at bestemmelsen om forvandlingsstraf skulle udgå, idet der ikke skulle fastsættes forvandlingsstraf.


10 års hustrubidrag efter 41 års ægteskab.

TFA 2003.174 VLD: 41 års ægteskab. M var tjenestemand i lederstilling, som om 5 måneder skulle gå på pension med en tjenestemandspension på ca. 225.000 kr. årligt. H var 60 år og på efterløn. Retten i Aalborg og VL tilkendte H bidrag i 10 år.


Samvær skulle gennemføres

TFA 2003.173 VLK: Fogedretten i Horsens bestemte på baggrund af psykolograpport om overvåget samvær og efter at anklagemyndigheden havde afsluttet sag om påståede overgreb, at faderen skulle have sine 3 døtre udleveret til samvær samme dag kl. 16.00, og at moderen  skulle betale en bøde på 2.000 kr., hvis hun ikke udleverede børnene. VL stadfæstede.


Hverdagssamvær skulle gennemføres som fastsat af statsamtet.

TFA 2003.173 VLK: Fogedretten i Esbjerg bestemte, at hverdagssamvær skulle ske ved udlevering af børnene til faderen kl. 15.00 i børnehaven, således som fastsat i resolutionen. VL stadfæstede med bemærkning, at det er statsamtet, der har kompetence til at ændre en afgørelse om samvær.


Erstatningssamvær skulle ikke fastsættes af fogedretten

TFA 2003.172 ØLK: Faderen havde anmodet fogedretten i Frederiksværk om erstatningssamvær, da moderen havde holdt efterårsferie med børnene. Fogedretten  fandt ikke grundlag herfor, da moderen ikke havde tilsidesat afgørelsen om samvær. ØL ophævede kendelsen, da spørgsmålet om eventuel fastsættelse af erstatningssamvær henhørte under statsamtet.


Ægteskabssag ikke afvist, da russisk sag var anlagt senere end den danske

TFA 2003.169 VLD: H påstod under anken ægteskabssag afvist, da der var afsagt russisk dom om skilsmisse d. 09.10.2002. Da den russiske sag ikke var anlagt, da H anlagde ægteskabssag i ved byretten i Silkeborg, eller da M nedlagde sine påstand for byretten, og da M ikke var tilsagt til domsforhandlingen i Rusland, toges afvisningspåstanden ikke til følge.


Samvær suspenderet

TFA 2003.153 CD: Faders samvær blev suspenderet, da han ikke ville indsende oplysninger om bl. a. sine psykiske forhold fra sin førtidspensionssag og fra sin egen læge.


Fader fik ret til overvåget samvær

TFA 2003.152 CD: Fader, der boede i England, og som ikke havde haft kontakt med sit 4-årige barn i 2 år, fik ret til samvær under overvågning af en person, der kunne tale både engelsk og dansk, og som kunne hjælpe faderen med at kommunikere med barnet.


Fader kunne ikke disponere alene, da fælles forældremyndighed

TFA 2003.151 CD: Fader og moder havde fælles forældremyndighed til barn, som var anbragt uden for hjemmet. Faderen var ikke berettiget til alene at begære barnet undersøgt af en børnepsykiater, da der ikke var tale om en dagligdags disposition.


Forvandlingsstraf for tvangsbøde på 48.000 kr. fastsat til 20 dages fængsel

TFA 2003.146 VLK (FM 2003.83 VLK): Fader var i 1997 pålagt tvangsbøder på 500 kr. om dagen med henblik på udlevering af børn, der nu befandt sig i Libanon. Han havde afsonet 30 dage, og der var påløbet i alt 608.000 kr. i tvangsbøder. Der blev nu anmodet om fastsættelse af afsoningstid for 48.000 kr., som han ikke kunne betale. Han havde ikke gjort noget for at få børnene tilbage til Danmark. Han var nu blevet gift og havde fået børn med den nye ægtefælle, hvorfor han ikke mente, der burde fastsættes forvandlingsstraf. Forvandlingsstraffen blev af fogedretten i Sønderborg fastsat til fængsel i 60 dage, hvilket blev ændret af VL til 20 dages fængsel, jf. § 17 i ikrafttrædelsesloven til straffeloven, jf. STRFL § 55.


Aftale om tidsubegrænset bidrag efter 10 års ægteskab ikke tilsidesat eller ændret

TFA 2003.142 ØLD: M og H blev i 1995 skilt efter 10 års ægteskab. Parterne havde i 1993 efter langvarige forhandlinger indgået en aftale om tidsubegrænset bidrag. M vedstod i 1995 denne aftale  og gav i et brev udtryk for, at han var klar over, at han påtog sig en langt videregående forpligtelse, end han ville kunne blive pålagt. M havde ikke godtgjort, at han på tidspunktet for aftalens indgåelse var udsat for et særligt psykisk pres eller i øvrigt var psykisk ude af balance. Betingelserne for hel eller delvis tilsidesættelse af bidragsaftalen i medfør af ÆL § 58 fandtes ikke opfyldt. M havde heller ikke godtgjort, at der forelå væsentligt forandrede forhold, der kunne bevirke ændring af aftalen efter ÆL § 52.


Fader fik ikke medhold i genoptagelse af faderskabssag.

TFA 2003.141 ØLK: Fader til barn født uden for ægteskab i 1999 fik ikke medhold i begæring om genoptagelse til retten i Slagelse. ØL stadfæstede med bemærkning, at sagen skulle være behandlet af landsretten som 1. instans, jf. RPL § 454 r, stk. 4


Ikke grundlag for at fastslå, at B var far til barn født i 1944

TFA 2003.136 VLD: A, der var født uden for ægteskab i 1944, havde tilladelse til genoptagelse af faderskabssag, som blev afsluttet ved dom ad 31.12.1945, hvor B blev dømt som bidragspligtig. Begge forældre var nu døde. Der var forgæves foretaget DNA-undersøgelse af spytprøver fra limkanterne på 4 konvolutter med breve fra B til moderen. Der var ikke grundlag for at fastslå, at B var far til A.


FM til 2 drenge ikke overført til faderen

TFA 2003.134 ØLD: FM til to drenge på 12 og 10 år ikke overført til dominerende far, hos hvem drenge havde boet det sidste ½ år. Faderen havde intet gjort for at motivere den 10-årige til at genoptage skolegangen, som havde været afbrudt i 4 måneder, eller for at normalisere relationerne mellem ham og moderen


Udlæg i M's halvpart af fast ejendom, da overdragelse måtte anses som proforma.

TFA 2003.132 VLK (Pantefogeden 2003.24 VLK): M, der havde oparbejdet en større bankgæld, havde i forbindelse med en påtænkt samlivsophævelse overdraget sin ideelle halvpart af ejendom til H mod, at denne overtog pantegælden som enedebitor. Den påtænkte samlivsophævelse var aldrig blevet effektuere, og der var ikke indhentet en vurdering af ejendommen. H havde ikke de fornødne midler til selv at betale udgifterne vedrørende ejendommen. Der var ikke sket gældsovertagelse, da kreditor ikke ville acceptere dette. På denne baggrund antaget af fogedretten i Aalborg, at der aldrig  havde været økonomisk realitet i eneejerskabet af ejendommen, og at det formelle ejerforhold således ikke afspejlede det reelle ejerforhold, hvorfor der kunne gøres udlæg i M's ideelle anpart af ejendommen. VL stadfæstede.


2 års hustrubidrag efter 13 års ægteskab.

TFA 2003.128 ØLD: 13 års ægteskab. M var 41 år og havde en månedsløn på 85.000 kr. H var 37 år og ejede en café, der gav underskud og nu var sat til salg. H blev i byretten i København tilkendt bidrag i 1 år. ØL tilkendte H bidrag i en overgangsperiode på 2 år.


Honorar til beskikket advokat fastsat til 75.000 kr. for 98 timers arbejde.

TFA 2003.127 ØLK: H's beskikkede advokat havde brugt 98 timer på et skifte, hvor bruttoaktiverne var ca. 4 mio kr., incl fast ejendom til over 2 mio kr. Skifteretten i Ballerup fandt, at der var udført langt mere arbejde, end en normal sagsgenstand af samme størrelse betingede, og at dette burde være forelagt for skifteretten til accept, inden det blev udført. Der burde endvidere skeles til tidligere tiders honorering for tilsvarende arbejde, der ville ligge omkring 50.000 kr. Honoraret blev fastsat til 60.000 kr. plus moms. ØL forhøjede salæret til 75.000 kr. plus moms.


Ikke grundlag for børnesagkyndig undersøgelse eller samtale med 10-årigt barn.

TFA 2003.127 VLK (FM 2003.52 VLK): Retten i Lemvig skønnede, at begge parter var egnede til at varetage forældremyndighedsspørgsmålet, og der var ikke oplyst specielle problemer hos børnene. Der forelå således ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde en børnesagkyndig undersøgelse. Efter parternes påstande skulle de tre børn forblive sammen. Det kunne ikke forventes, at en samtale med den ældste på 10 år ville kunne tillægges væsentlig betydning for rettens vurdering. VL stadfæstede.


Ikke hustrubidrag efter 20 års ægteskab

TFA 2003.126 VLD: 20 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M, der var 45 år, var fastansat med en årsindkomst på godt 250.000 kr. H, der var 45 år, var sygeplejerske med ugentlig arbejdstid på 32 timer på grund af en rystesygdom. Hendes årsindkomst var på 223.000 kr. Retten i Nykøbing Mors tilkendte H bidrag i 8 år. VL fandt efter oplysningerne om parternes indtægtsforhold - uanset ægteskabets varighed og H's sygdom - ikke grundlag for at pålægge M at betale bidrag til H.


Moder skulle udlevere 9 måneder gammel datter til faderen i Norge

TFA 2003.123 VLK: Moder var i marts 2002 flyttet fra Norge til Danmark med datter på 9 måneder uden samtykke fra faderen, hvilket var i strid med den norske børnelovs § 43. Fogedretten i Sæby fandt, at barnet skulle udleveres til faderen. Da der ikke var fremkommet oplysninger, der kunne begrunde, at der var en alvorlig risiko for, at tilbagegivelse ville være til skade for barnets sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte det i en situation, der ikke burde tåle, jf. BBL § 11, nr. 2, stadfæstede landsretten.


Ikke adgang til skiftesamling under ægtefælleskifte

TFA 2003.122 ØLK: Under skiftesamling under et offentligt skifte ved Skifteretten i Hillerød ønskede A at deltage som mandatar for H, hvilket M's advokat protesterede imod. Skifteretten bestemte, at A burde forlade lokalet, da retsmøder i ægtefælleskifter ikke er offentlige, da H, der havde fri proces, selv var til stede samt repræsenteret ved den beskikkede advokat, samt da A ikke nærmere havde dokumenteret det anførte mandatarforhold eller i øvrigt nogen retlig interesse i sagen.


FM ikke overført til faderen

TFA 2003.120 ØLD: FM til 2 drenge på 11 og 8 år ikke overført til faderen, da moderen ikke havde lagt hindringer i vejen for samværet.


Parterne fik ikke medhold i en række bevisbegæringer.

TFA 2003.119 ØLK: Moderen fik ikke medhold i begæring om, at den børnesagkyndige skulle afgive forklaring i retten, subsidiært afgive supplerende erklæring, og at der skulle indhentes politirapporter i sag, hvor moderen havde anmeldt faderen for seksuelle overgreb. Faderen fik ikke medhold i begæring om  udvidet psykologisk/psykiatrisk undersøgelse af sagens parter, og om indhentelse af udtalelse fra familiens læge.


Tidligere dom havde ikke negativ retskraft i overførselssag

TFA 2003.118 ØLK (FM 2003.52 ØLK): Sag om overførsel af forældremyndighed til 7-årig pige i medfør af FML § 13 blev ikke afvist som følge af en landsretsdom afsagt 13 måneder tidligere, idet der ikke i RPL § 448 e var grundlag for at afvise realitetsprøvelse af sagen.


M indsat i ejendom, som han ejede i lige sameje med K

TFA 2003.116 ØLK: M var i  marts 2002 fraflyttet ejendom, som han ejede i lige sameje med K, der blev boende sammen med to fællesbørn. Ejendommen var solgt med overtagelse 1 måned senere. M blev indsat i ejendommen, da han som ejer af halvdelen havde krav på adgang til ejendommen.


Lejlighed tilkendt manden

TFA 2003.115 ØLD: 2 års ægteskab. M fik tilkendt lejlighed, som han havde lejet umiddelbart før ægteskabets indgåelse. M's 13-årige søn, der boede i nærheden, besøgte ham næsten dagligt.


Forældremyndighed til to børn tilkendt moderen.

TFA 2003.111 ØLD: Moder tilkendt FM til 9-årig pige og 7-årig dreng. Moderen var 34 år og faderen 66 år.


Samtale med 12-årig pige anbragt uden for hjemmet blev undladt

TFA 2003.108 ØLD: Retten i Frederikssund fandt, at en samtale med en 12-årig pige, som var anbragt uden for hjemmet i Sverige, og som siden 1993 kun havde haft meget sporadisk, telefonisk kontakt med forældrene, kunne undlades, da samtalen var uden betydning for sagen, jf. FML § 29, stk. 2. ØL undlod ligeledes samtalen af de af byretten nævnte grunde og med parternes indforståelse.


Udlevering af barn fra plejeforældre nægtet i medfør af RPL § 536, stk. 1, 3. pkt.

TFA 2003.105 ØLK: Fader havde frivilligt anbragt sin datter i familiepleje gennem kommunen, og ønskede nu via fogedretten at få udleveret sin datter fra plejeforældrene. Fogedretten i Maribo fandt, at sagen havde den fornødne klarhed, idet der ikke forelå tvangsmæssige foranstaltninger, som fratog faderen bestemmelsesretten. Fuldbyrdelse fandtes ikke at kunne ske under anvendelse af umiddelbar magt, idet det ville udsætte barnets sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, jf.  RPL § 536, stk. 1, 3. pkt.. ØL stadfæstede.


Udlæg i krav på tilbageførsel af ugyldig gave.

TFA 2003.99 ØLK (FM 2002.186 ØLK): M, der var insolvent vognmand, havde i marts 2000 uden ægtepagt overdraget sin halvpart af ejendom til H for 50% af restgælden til Totalkredit eller 335.597 kr. H havde 6 måneder senere solgt hele ejendommen for 894.966 kr. M's kreditor fik i fogedretten i Holbæk medhold i, at der kunne foretages udlæg for 52.379 kr i M's krav på tilbageførsel af den ugyldige gave. ØL tiltrådte, at det ikke var godtgjort, at den skete overdragelse var en disposition, der kunne foretages uden ægtepagt, jf. RVL § 32. Som sagen var forelagt stadfæstedes fogedrettens kendelse.


Ikke samtale i retten med to drenge på 11 og 7 år.

TFA 2003.98 ØLD: Under sag om opløsning af fælles forældremyndighed til to drenge på 11 og 7 år besluttede retten i Gladsaxe, at der ikke skulle finde en samtale sted med en ældste. Der var indhentet børnesagkyndig undersøgelse og en samtale måtte antages at udsætte drengen for en ikke rimelig belastning. ØL  henviste til, at der havde været iværksat en børnesagkyndig undersøgelse, samt til, at der ikke var forelagt sådanne oplysninger om drengenes modenhed og omstændigheder i øvrigt i sagen, der kunne begrunde en samtale med drengene, uanset at de ikke var fyldt 12 år, jf. FML § 29, stk. 2. FM til begge drenge blev tillagt moderen.


Påstået lån hos ven kunne ikke medtages som passiv

TFA 2003.91 VLD: M påstod under offentligt skifte ved Skifteretten i Århus, at han under ægteskabet havde påtaget 3 lån på i alt 275.000 kr. hos en ven i Schweiz til brug for ombygning af villa i Højbjerg. Der var fremlagt gældsbreve. Gælden var ikke medtaget i M's selvangivelser. Lånene var udbetalte i store sedler, som M opbevarede i metalkasse i krybekælderen. Skifteretten i Århus gav M medhold. VL fandt det ikke bevist, at der var etableret et gældsforhold, som indebar, at M ved ophøret af parternes samliv skyldte vennen 275.000 kr. Skifteretten havde beskikket advokat for M i medfør af RPL § 449, stk. 2. VL tiltrådte, at skifteretten ved sagens afslutning pålagt M at erstatte statskassen udgifterne ved advokatbeskikkelsen. Den omstændighed, at der ikke  i denne sag var hjemmel til advokatbeskikkelse kunne ikke føre til et andet resultat, jf. herved RPL § 259, stk. 3, sammenholdt med RPL § 335.  M blev pålagt at betale H 15.000 kr. i sagsomkostninger for landsretten.


Ikke hjemmel til fastsættelse af erstatningssamvær

TFA 2003.90 VLK (FM 2002.182 VLK): Fader skulle have enkeltstående samvær med sine 2 børn henholdsvis d. 22.06. og d. 29.06.2002. Børnene blev ikke udleveret. Faderen rettede henvendelse til fogedretten d. 23. 07.2002. Fogedretten i Vejle fastsatte erstatningssamvær. VL ophævede denne afgørelse, da der efter den tid, der var forløbet frem til henvendelsen til fogedretten (31 dage) ikke fandtes at være hjemmel i RPL § 536, stk. 2, 2. pkt. til fastsættelse af erstatningssamvær.


M tilkendt lejlighed

TFA 2003.88 ØLD: 2 års ægteskab. M fik tilkendt lejlighed, som stod i hans navn. M havde stået på venteliste og M's forældre havde hjulpet med fremskaffelse af indskud. H havde fået et barn, som der var faderskabssag om. H's muligheder for hurtigt at få en anden lejlighed måtte antages at være større end M's.


11-årig dreng skulle hjemgives til moderen.

TFA 2003.87 VLK: 11-årig dreng hjemgivet til moderen trods hans tilkendegivelser over for fogedretten i Hobro. VL fandt ikke grundlag for at antage, at tvangsfuldbyrdelsen ville udsætte drengens legemlige eller sjælelige sundhed for fare, jf.  RPL § 536, stk. 1, 3. pkt..


Tre børn ikke udleveret til fader i Israel

TFA 2003.83 VLK: Moder havde efter sommerferie i Danmark undladt at bringe 3 børn, der nu var 12, 9 og 8 år, tilbage til Israel. Der blev foretaget børnesagkyndig undersøgelse. Antaget at der var en alvorlig risiko for at tilbagegivelse ville være til skade for børnenes sjælelige sundhed og ville sætte dem i en situation, som de ikke burde tåle, jf. BBL § 11, nr. 2. For så vidt angik den ældste, som under en samtale med fogedretten i Lemvig utvetydigt havde modsat sig tilbagegivelse, var betingelserne i BBL § 11, nr. 3 også opfyldt.


Ikke hustrubidrag efter 32 års ægteskab

TFA 2003.77 VLD: 32 års ægteskab. M var 51-årig arbejdsløs værkfører. H var 59-årig rengøringsvikar. M havde betalt bidrag i separationstiden på 2 år. Retten i Ribe tilkendte H bidrag i 2 år. VL lagde vægt på, at der ikke var væsentlig forskel på parternes indtægtsmuligheder, og at H under hele ægteskabet havde haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Uanset ægteskabets varighed og uanset aldersforskellen fandtes der ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt.


Ikke grundlag for midlertidig forældremyndighedsafgørelse

TFA 2003.76 ØLK: Retten i Nykøbing F. fandt ikke grundlag for at træffe afgørelse om at forældremyndigheden til 2-årig søn, som boede hos moderen, blev tillagt faderen. ØL stadfæstede.


Fuld regres efter RPL § 335

TFA 2003.75 ØLK: H, der havde fri proces, gik ud af skiftet med egen nettobodel på ca. 952.000 kr. samt resterende boslodskrav mod manden på 150.000 kr. Skifteretten i Svendborg bestemte, at H skulle refundere statskassen salæret til hendes beskikkede advokat med 54.535 kr. Den omstændighed, at den væsentligste del af formuen var forbrugt i løbet af boperioden på 4 år, kunne ikke føre til noget andet resultat. ØL stadfæstede.


Ikke bidrag til mand efter 33 års ægteskab. H tilkendt andelslejligheden

TFA 2003.74 ØLD: 33 års ægteskab. M var førtidspensionist. H var lærer med indtægt på ca. 23.000 kr. om måneden. H tilkendt retten til andelslejligheden, bl. a. fordi hun skulle passe et barnebarn, der boede i bebyggelsen.


Ikke bidrag til mand efter 20 års samliv, heraf 1½ års ægteskab.

TFA 2003.72 ØLD: 18 måneders ægteskab og 18½ års forudgående samliv. M var på arbejdsløshedsdagpenge, efter at H havde fyret ham som souschef på socialpædagogisk opholdssted, hvor H har leder. H tjente 28.000 kr. om måneden. Retten i Vordingborg fandt ikke grundlag for at pålægge H bidragspligt. ØL stadfæstede.


3 års hustrubidrag efter 16 års ægteskab og 6 års forudgående samliv

TFA 2003.70 ØLD: 16 års ægteskab og 6 års forudgående samliv. M var 40-årig produktionschef med en månedsløn på 31.000 kr. H var 39 år og påbegyndt en seminarieuddannelse under revalidering. H havde eneforældremyndigheden til to fællesbørn på 15 og 11 år. H fik ved retten i Ballerup tilkendt bidrag i 3 år. ØL stadfæstede.


3 års hustrubidrag efter 8 måneders ægteskab og 9 års forudgående samliv

TFA 2003.68 ØLD: 8 måneders ægteskab og 9 års forudgående samliv. M var distributionsleder med en bruttoindtægt på 23.000 kr. om måneden. H var pædagogmedhjælper med mdl. indtægt på 12.000 kr. To fællesbørn på 9 og 4 år boede hos hende. H's fremtidsudgifter var usikre på grund af en gigtsygdom opstået under ægteskabet. H fik ved retten i Svendborg tilkendt bidrag i 3 år. ØL stadfæstede.


Gensidigt testamente kunne ikke lyses som særejeophævelsesægtepagt.

TFA 2003.66 VLK: Ægtepar havde i indledningen til et gensidigt testamente erklæret, at der i ægteskabet var delvist fælleseje og delvist kombinationssæreje, dvs. skilsmissesæreje, som bliver fuldstændigt særeje for længstlevende. Testamentet begæredes lyst i personbogen som en ændring af tidligere ægtepagt. Testamentet havde ikke karakter af en ægtepagt, og landsretten tiltrådte, at testamentet ikke kunne lyses.


Offentlig skifte ikke afsluttet

TFA 2003.65 ØLK: Fællesbo var i 1998 taget under off. skifte efter begæring af H, som i 2001 tilbagekaldte begæringen betinget af, at off. auktion over ejendom i lige sameje var afholdt. M protesterede. Skifteretten i Hørsholm bestemte d. 05.07.2002, at fællesboet var sluttet. ØL ophævede denne kendelse under henvisning til, at M havde indsigelser mod boets slutning, idet han bl. a. gjorde gældende, at ejendom skulle indgå i bodelingen med et større beløb end det, som den blev vurderet til i 1998.


Afgørelse efter RPL § 480, stk. 2 kunne ikke kæres

TFA 2003.64 ØLK: Retten på Frederiksberg bestemte, at faderen skulle have forældremyndigheden til 7-årig pige, og at dommen kunne fuldbyrdes, selv om dommen blev anket inden fuldbyrdelsesfristens udløb, da der skønnes behov for at der skabtes ro om pigens fremtidige tilværelse og navnlig hendes skolegang. Moderens kæremål afvistes, da afgørelser truffet i medfør af RPL § 480, stk. 2 ikke kan gøres til genstand for kære.


Båd købt i M's navn tilhørte reelt partnerne i lige sameje. Overførte skattemæssige underskud kunne ikke kræves refunderet.

TFA 2003.59 VLD: M og H var blevet skilt d. 13.01.1999. Deres bodele var negative. Parterne havde i 1995 købt en båd for 190.000 kr  med begge navne på slutsedlen, men med M som den registrerede ejer. Lån på 150.000 kr. til betaling var optaget i H's navn. Båden blev solgt i 1996 for 202.000 kr., hvorefter M købte en ny båd, mrk. Dacapo 9000 for 365.000 SEK. Båden blev registreret og forsikret i M's navn, og H optog nyt lån i eget navn til betaling af differencen. Retten i Silkeborg og VL antog, at båden tilhørte parterne i lige sameje. M havde alene underskrevet slutsedlen i Sverige, men det kunne ikke antages, at parterne herved havde taget stilling til, hvem der skulle være ejer af båden. H tilkendt 50% af bådens værdi eller 205.000 kr. M påstod desuden H dømt til at at betale 199.480 kr, idet H i 1993-95 havde fået overført hans skattemæssige underskud på i alt 398.960 kr. Retten i Silkeborg og VL fandt, at M ikke havde noget kompensationskrav mod H.


Sagsøgers beskikkede advokat tilkendt salær på 8.000 kr. for 10 timers arbejde.

TFA 2003.45 VLK: Advokat A, der havde været beskikket for sagsøgeren i en sag om overførsel af forældremyndighed, ønskede for ikke under 10 timer et salær på 15.400 kr. plus moms. Retten i Esbjerg tilkendte et salær på 4.000 kr. plus moms, idet sagen var hævet i god tid før domsforhandlingen. VL forhøjede salæret til 8.000 kr plus moms, idet der var tale om et usædvanlig forældremyndighedssag, og der havde været behov for forberedelsesskridt af usædvanlig art.


5 års hustrubidrag efter 25 års ægteskab.

TFA 2003.43 VLD: 25 års ægteskab. M var bagermester med en årsindkomst i 2000 på ca. 800.000 kr. H, der tidligere havde været medhjælpen ægtefælle, var havde de sidste 9 år været ansat på heltid i en børnehave med en  bruttoløn på ca 16.000 jr. om måneden.. M havde betalt bidrag i 4 år under en tidligere separation i årene 1994-1999. To børn på 14 og 12 år skulle bo hos H. Retten i Randers tilkendte H bidrag i 5 år. VL stadfæstede.


3 års hustrubidrag efter 20 års ægteskab

TFA 2003.42 VLD: 20 års ægteskab. M var 44-årig lagerchef med årsindkomst på 300.000 kr. H var 43-årig førtidspensionist. Retten i Horsens tilkendte H bidrag i 8 år. VL nedsatte efter en samlet vurdering af parternes forhold, herunder at fællesbarnet på 15 år boede hos H, bidragsperioden til 3 år.


2 års hustrubidrag efter 18 års ægteskab

TFA 2003.40 ØLD: 18 års ægteskab. M var 47-årig rådgiver med en bruttoløn på 35.000 kr. om måneden. H var 47-årig deltidsansat på kontor med en bruttoløn på 13.500 kr. om måneden. H havde i en kortere periode behov for at få sin arbejdsmæssige situation afklaret.


8 års hustrubidrag efter 28 års ægteskab

TFA 2003.39 ØLD: 28 års ægteskab. M var 50-årig direktør med årsindkomst på 300.000 kr. H var 48-årig nyuddannet lærer uden arbejde og uden understøttelse. H havde udsigt til en formue på ca. 5 mio kr. efter bodelingen. Ballerup Ret tilkendte H bidrag i 3 år. ØL forlængede bidragsperioden til 8 år fra landsrettens dom.


Forældremyndighed til 7-årig pige ikke overført til fader

TFA 2003.36 VLD: FM til 7-årig pige ikke overført til fader, idet moderen ikke ved at rejse til USA med sin familie havde søgt at lægge hindringer i vejen for faderes samvær.


Latent skat kunne medtages til kurs 30. M fik ikke medhold i vederlagskrav.

TFA 2003.33 ØLD: M havde pr. 15.11.2000  for 4.078.000 kr. udtaget ejendom, der bestod af en bygning med 2 beboelseslejligheder, og en bygning, der var registreret som erhverv. Ejendomsavanceskatten ville udgøre 998.904 kr. Skifteretten i Helsingør og ØL fastsatte passiveringsprocenten til 30. M påstod sig tillagt et vederlagskrav på 237.500 kr, idet han gjorde gældende, at H havde undladt at vedligeholde fællesboets faste ejendom. Skifteretten fandt det ikke godtgjort, at H havde misligholdt ejendommen. ØL stadfæstede.


Fader skulle udlevere barn, da tyrkisk forældremyndighedsdom ikke kunne anerkendes.

TFA 2003.32 VLK: Moder havde ved dansk dom forældremyndigheden over barn. Faderen havde ved senere tyrkisk dom forældremyndigheden. Da barnet på det tidspunkt, da sagen blev indledt i Tyrkiet, havde bopæl her i landet uden at have en tilsvarende tilknytning til Tyrkiet, kunne den tyrkiske dom ikke anerkendes i Danmark, jf. BBL § 6, 3). Fogedretten i Holstebro gav derfor moderen medhold i, at faderen skulle tilbagelevere barnet til hende. VL stadfæstede.


To børn skulle udleveres til samvær med fader

TFA 2003.29 VLK: Fogedretten i Aalborg fandt det ikke godtgjort, at der forelå en reel risiko for at faderen under samvær ville bortføre børn på 4 og 2 år til Libanon, selv om faderen havde forældremyndigheden efter en libanesisk kendelse. Moderen pålagt tvangsbøder på 1.500 kr. for hver gang samværet ikke gennemførtes. VL stadfæstede


Søn udleveret til fader i Norge

TFA 2003.28 ØLK: Moder var i juni 2002 flyttet fra Norge til Danmark med 3-årig søn, uanset at hun var bekendt med, at dette krævede samtykke fra faderen, som havde aftalt fælles forældremyndighed til sønnen. Fogedretten i Nykøbing S fandt flytningen i strid med BBL § 10, stk. 2, nr. 1. Der var ikke grundlag for at nægte tilbagegivelse efter BBL § 11 eller for iværksættelse af børnesagkyndig undersøgelse. Begæringen om udlevering blev herefter fremmet. ØL stadfæstede.


Ikke midlertidig forældremyndighedsafgørelse

TFA 2003.27 ØLK: Retten i Holbæk traf ikke afgørelse om midlertidig forældremyndighed, da domsforhandling var berammet en måned senere. ØL stadfæstede.


Ingen bidragspligt efter 21 års ægteskab.

TFA 2003.25 ØLD: 21 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. M var 52 år og havde en månedsløn på 33.000 kr. H var også 52 år og hun havde de sidste 18 år haft børn i familiepleje. Hendes indkomst herved var på 14.200 kr. om måneden. Retten i Helsinge tilkendte H bidrag i 8 år. ØL fandt ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt. Det kunne ikke tillægges afgørende betydning, at H var i risiko for ikke at kunne fortsætte sit erhverv som familieplejemor.


Aftale om skæringsdag ikke tilsidesat

TFA 2003.22 ØLD: M og H havde på et møde d. 16.07.1999, hvor begge havde advokatbistand, aftalt, at skæringsdagen skulle være d. 01.07.1999. H påstod M dømt til at anerkende, at skæringsdagen skulle være separationsdommens dato d. 21.12.2000, idet aftalen måtte tilsidesættes efter ÆL § 58 og  AFTL § 36. M's formue var i den mellemliggende periode steget med 1-2 mio. kr. Aftalen fandtes ikke at være urimelig på tidspunktet for dens indgåelse, og uanset at M's formue var forøget med et ikke uvæsentligt beløb, var der ikke grundlag for tilsidesættelse efter AFTL § 36. M var ikke som følge af passivitet afskåret fra at påberåbe sig aftalen.


Faderskabssag ikke genoptaget

TFA 2003.21 VLK: Fader begærede genoptagelse af faderskabssag til et nu 12-årigt barn, idet han ønskede at der skulle foretages DNA-profilanalyse. Faderen henviste til, at moderen i sin tid havde haft et forhold til en anden mand. Da disse oplysninger forelå allerede under faderskabssagen, kunne de ikke føre til genoptagelse, jf. RPL § 456 r, stk. 4


Fogedsag om udlevering af 13-årig fremmet trods pigens tilkendegivelser.

TFA 2003.20 VLK: Fogedretten i Vejle nægtede at gennemtvinge udlevering af 13-årig pige til moderen, da hun over for fogedretten klart og tydeligt havde tilkendegivet, at hun ønskede at bo hos sin far. VL fandt ikke grundlag for at antage, at tvangsfuldbyrdelsen ville udsætte pigen legemlige eller sjælelige sundhed for fare, jf.  RPL § 536, stk. 1, 3. pkt., og bestemte, at fogedforretningen skulle fremmes.


Samvær skulle gennemtvinges ved magtanvendelse

TFA 2003.18 ØLK: Fogedretten i Slagelse havde bestemt, at moder skulle pålægges tvangsbøder på 1.500 kr, hvis hun ikke udleverede datter til samvær med faderen i to konkrete weekender. Da moderen ikke udleverede datteren, bestemte fogedretten, at to tvangsbøder eller 3.000 kr. var forfaldne til betaling straks, og at næste samvær skulle gennemtvinges ved magtanvendelse. ØL stadfæstede, men fandt ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for inddrivelse af de forfaldne tvangsbøder.


Fader pålagt tvangsbøder på 1.000 kr om dagen med henblik på udlevering af barn

TFA 2003.17 ØLK: Fogedretten i Middelfart pålagde faderen tvangsbøder på 1.000 kr. for hver dag, han ikke udleverede søn til moderen, som havde eneforældremyndigheden. Fogedretten fastslog, at de først 5 tvangsbøder nu var forfaldne. ØL stadfæstede.


Fogedsag om udlevering af dreng burde ikke være gennemført med magtanvendelse

TFA 2003.15 ØLK: Moder var ved byretsdom blevet frifundet for faders påstand om overførsel af forældremyndigheden til to børn. Under udgående fogedforretning ved fogedretten i Middelfart blev drengen A antruffet uden for faderens bopæl og under kraftig modstand anbragt og fastholdt i moderens bil med politiets hjælp. Faderen kom først til stede efter at moderen var kørt væk med A. Landsretten fandt, at fogeden under de foreliggende omstændigheder burde have undladt at gennemføre fuldbyrdelsen med den beskrevne magtanvendelse og i stedet burde have udsat fuldbyrdelsen på indhentelse af en sagkyndig erklæring eller med henblik på, at der kunne komme en uvildig person til stede til at varetage A's tarv.


Fogedsag om udlevering af 11-årig pige udsat på børnesagkyndig erklæring

TFA 2003.11 ØLK: Moderen havde ved dom i februar 2002 fået tilkendt FM til 11-årig datter, som siden juli 2002 havde opholdt sig hos faderen. Fogedretten i Næstved forsøgte forgæves at formå D til at tage med sin moder til Aalborg. ØL hjemviste sagen til fornyet behandling med henblik på indhentelse af en sagkyndig erklæring forinden der blev truffet afgørelse i sagen.


Sagsøgers beskikkede advokat tilkendt salær på 12.600 kr plus moms. 

TFA 2003.9 ØLK: Advokat, der var beskikket for sagsøgeren i en forældremyndighedssag, hvor der havde været to retsmøder på i alt 3 timer, fik ved retten i Nykøbing Sj. tilkendt 12.600 kr. plus moms - svarende til 1½ gange normaltaksten plus 6 timers transporttid à 600 kr (halv takst). ØL stadfæstede.


Faderskabssag til 14-årig genoptaget

TFA 2003.9 VLK: Århus Statsamt havde i 1989 henlagt faderskabssag vedrørende D, der var født i 1988, da der ikke var oplyst faderskabsmulighed. Moderen begærede i juli 2002 sagen genoptaget og angav A som fadermulighed. A havde til politirapport forklaret, at han anså det for muligt, at han var fader, og at han ikke protesterede mod, at sagen blev genoptaget. VL fandt, at betingelserne for genoptagelse fandtes opfyldt, jf. analogien af  RPL § 456 r, stk. 1, jf. stk. 1.


M skulle fremlægge sine personlige regnskaber.

TFA 2003.8 VLK (FM 2002.102 VLK): Skifteretten i Randers havde besluttet, at M skulle fremlægge sine personlige regnskaber for 1998-2001. VL stadfæstede med bemærkning, at skifterettens afgørelse burde være truffet ved kendelse, jf. RPL § 660, stk. 1.

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

26-01-16