Entrepriseret

Generelt

Licitation

Entrepriseaftalens indgåelse

AB 1992

Arkitekter og ingeniører

Byggelovgivningen

Entreprenøransvar

ABT 1993

Udbudsret


Generelt

Retsregler

Bøger

Artikler


Retsregler

Cirkulæreskrivelse nr. 9099 af 03.03.2004 om fravigelse fra AB 92, ABT 93 og ABR 89 ved indgåelse af partneringaftaler.

Bøger:

Axel H. Pedersen: Entreprise, 1952.

Jørgen Hansen, Henrik Viltoft og Per Walsøe: Ansvar og moderniseret byggeproces, 1970, 176 sider. Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Anmeldt af Poul Roepstorff i UfR 1971 B.161-164.

H. Krag Jespersen m. fl.: Byggeritransporter, 1979. Anmeldt af Ebbe Suenson i UfR 1980 B.59-60.

Poul Duer og Erik Berg: Byggeriets retsforhold for byggeriets parter, 1985, 516 sider, Polyteknisk Forlag. Anmeldt af Erik Hørlyck i UfR 1986 B.407-408.

Jørgen Jacobsen, Bjarne Johannesen og Pernille Sølling: Entrepriseforsikring, 1.udg., 1994, Forsikringshøjskolens Forlag. Anmeldt af Ivan Sørensen i UfR 1995 B.167/2-168.

Svend Trangeled og Gert Munk-Petersen: Byggeriets retsregler & Bygningsteknik, 1994, Juridisk Forlag.

Erik Hørlyck: Tilvirkningskøbet - NLM 94 - NL 92 - ECE 188 A - ECE 188, 1.udg., 1996, DJØF.

Ulrik A. Hovmand: Illustreret Byggeordbog, 1998, Byggecentrum. Anmeldt af Jørgen Møller i Ejendomsmægleren nr. 1/1999 p. 12-13.

Christian Johansen: Bygherrens ændringsret, 1999, 266 sider, Thomson. Anmeldt af Mogens Koktvedgaard i UfR 1999 B.386.

Per Andreasen og Lars Kaasgaard: Vi bygger hus, 2000, 64 sider (kan bestilles på fax 86 62 63 43 eller email lk@steffensenoghorstmann.dk

Jan Felland og Jan Stadsbjerg: Den private bygherre, 2000, Nyt Nordisk Forlag. Anmeldt af Bente Naver i Ejendomsmægleren nr. 2/2001 p. 25.

Erik Hørlyck: Entreprenørvederlaget, 1. udg., jan. 2002, 125 sider , DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2003 B.23.

Flemming Horn Andersen, Niels W. Brorson & Holger Schöer: FIDIC - International entrepriseret i et dansk perspektiv, 1. udg. 2003, 411 sider, Gjellerup (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2004 B.129.

Anders Vestergaard Buch: Entrepriseretlige mangler - kravene til entreprenørens ydelse, 1. udg., feb. 2007, 286 sider, Forlaget Thomson. Anmeldt af Hans Helge Beck Thomsen i UfR 2007 B.170.

Torsten Iversen i Formueretlige emner kap. 3., 5. udg. 2007, DJØF

Ole Hansen: Det entrepriseretlige hjemmelsproblem, disputats, marts 2008, 486 sider, DJØF. Anmeldt af Vibe Ulfbeck i UfR 2008 B.274, af Torsten Iversen i ET nr. 3/2008 p. 258-279 og af Christian Johansen i TBB 2013.687-690.

Torsten Iversen: Festskrift til det Danske Selskab for Byggeret, sept. 2009, 327 sider, Thomson Reuters.

Tomas Ilsøe Andersen p. 9-24: Om reklamations- og præklusionsregler i national og international entreprise – et forslag til næste revision af AB
Kurt Bardeleben og Morten Wahl Liljenbøl p. 25-32: Er entreprenørens sikkerhedsstillelse efter AB 92 § 6 god nok?
Anders Vestergaard Buch p. 33-42: AB-garantier, når entreprenørens eller bygherrens betalingsevne svigter
Hans Henrik Edlund p. 43-60: Entreprenør- og/eller sælgeransvaret for mangler?
Ole Hansen p. 61-76: Succes for en processuel hybrid
Per Helwigh og Hugo Wendler Pedersen p. 77-86: Nogle særtræk ved byggevoldgiftsprocessen
Torkil Høg p. 87-104: Erstatning for udbudskrænkelser
Torsten Iversen p. 105-124: Nogle bemærkninger om dagbøder
Halfdan Krag Jespersen p. 125-140: Konkurs og betalingsstandsning i entrepriseforhold
Christian Johansen p. 141-150: Sagkyndige beslutninger, jf. AB 92 § 46 – problemstillinger fra praksis og perspektiver for fremtiden
Helge Jakob Kolrud p. 151-162: Hvilke krav bør stilles til en god endringsbestemmelse?
Knut Kaasen p.163-184: Formalisme i komplekse tilvirkningskontrakter
Michael Melchior p. 185-196: Lidt om AB 92, forældelsesloven … og springende regres
Peter Pagh p. 197-210: Reguleringslove af fast ejendom – byggetilladelser og lovliggørelse
Bo Kobber Petersen p. 211-230: Perspektiver på fortolkning af OPP-aftaler
Claus Kaare Pedersen p. 231-264: Alternativ konfliktløsning i byggeriet
H.P. Rosenmeier p. 265-276: In house-spørgsmålet i udbudsretten
Lasse Simonsen p. 277-288: Tolking av anbudsgrunnlag
Michael Steinicke p. 289-300: Anvendelsen af konkurrencepræget dialog i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver
Niels Søby p. 301-310: Renter i entrepriseforhold
Steen Treumer p. 311: 326: Den danske tilgangsvinkel til in-house-arrangementer i EU-retlig belysning

Jeppe Uldall Thomsen: Kompendium i byggeret, 1. udg., 2010, 211 sider, Kompendieforlaget

Ole Hansen: Entrepriseretlige mellemformer, 1. udg., juni 2013, 246 sider, DJØF. Anmeldt af Mogens Hansen i ET nr. 4/2013 p. 365-374. og af Erik Hørlyck i UfR 2013 B.347/2-248

Karsten Naundrup Olesen: Offentlig opgave på kontrakt. Anmeldt af Christina D. Tvarnø i UfR 2012 B.24/2-25

Ole Hansen og Torsten Iversen: AB og nye aftaleformer i byggeriet, 1. udg. april 2014, 281 sider, Karnov Group.

Bloch Ehlers: Om entreprenørens produktansvar i dansk entrepriseret
Torsten Iversen:
Entreprenørens indsigelsespligt ved projektmangler
Torsten Iversen:
Entreprenørens projekteringsansvar
Helena Bente:
Systemleverancer
Ole Hansen:
Individuelle aftaler om totalentreprenørens ydelse og ansvar
Kristian Svith:
Den projekterende entreprenørs forsikringsmuligheder
Tanja Nielsen og Christian Johansen:
Rådgiverens ansvar for kvaliteten af bygherrens udbudsmateriale
Malcolm Costigan:
Praksisudviklede begrænsninger af den tekniske rådgivers ansvar for fejl og forsømmelser
Bo Schmidt Pedersen:
Tidsstyring i byggeriet
Ole Hansen:
Formkrav og frister i entreprisekontrakter
Signe Dierks Hansen og Louise Bossen: Reaktionskrav ved overskridelse af tidsfrister i entrepriseforhold
Mikael Kenno Fogde:
Staten som bygherre og AB.

Erik Hørlyck: Entreprise, 7. udg., maj 2014, 594 sider, DJØF. 1. udg., 1973, er anmeldt af Torkild Hansen i ADV 1973.372. 2. udg., 1977, er anmeldt af Th. Gjerulff i UfR 1978 B.91-93. 3. udg. er anmeldt af Hans Henrik Vagner i JUR 1984.61-69. 4. udg. er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1994 B.116/2-117.

Torsten Iversen: Entrepriseret, 5. udg., sep.. 2016, 949 sider, DJØF. 2. udgaven fra 1993 er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1994 B.116/2-117. 1. udgaven fra 1989 er anmeldt af Hans Lykke Hansen i ADV 1989.296-300 og af Mogens Hansen i JUR 1990.21-26.

Erik Hørlyck: Totalentreprise, 4. udg., 2017, 340 sider, DJØF.

Kristian Skovsgaard: Entreprenørens ekstraarbejde, 1. udg., 2017, 334 sider DJØF, anmeldt af Hans Henrik Edlund i UfR 2017 B.317

Marie-Louise Holle og Ruth Nielsen: Kædeansvar – ansvar for underentreprenørers retsbrud, 1. udg., sep 2017, 272 sider, Ex tuto

Artikler:

Vilh. Meyer i UfR 1943 B.25 ff.: Forfatteren behandlet spørgsmålet om risikoovergang i entrepriseforhold (når AB 92 ikke er vedtaget).

Erik Hørlyck i UfR 1970 B.9-20: Forsinkelse fra entreprenørens side.

Erik Hørlyck i UfR 1970 B.273-276: Dagbøder eller erstatningskrav ved entreprenørforsinkelse.

Jørgen Hansen i UfR 1971 B.178-179: Dagbøder eller erstatningskrav ved entreprenørforsinkelse.

Erik Hørlyck i UfR 1972 B.73-76: Nyt grundlag for entreprisekontrakter (Omhandler AB 1971).

Erik Hørlyck i UfR 1977 B.100-102: Nordiske kontraktsbestemmelser for bygge- og anlægsarbejder.

Jørgen Hansen i UfR 1979 B.17-20: Bygherrens brug af entreprenørens materiel.

Erik Hørlyck i UfR 1979 B.193-199: Et bidrag til den internationale entrepriseret.

Bjørn Saltorp i UfR 1981 B.339-346: Bygherrerisikoen.

Erik Søjborg i UfR 1982 B.306-311: Entreprenørens ejendomsret til byggematerialer.

Hans Henrik Vagner i JUR 1984.61-69: Entrepriseretlige spørgsmål. Refleksioner over en bog. (Erik Hørlyck: Entreprise- og licitationsbetingelser, 3. udg.)

Mogens Tange i UfR 1984 B.247-248: Forsikring af byggeri.

John Ovesen i ADV 1990.455-456: Entreprisekontrakt - Byggeriets Planlægnings System.

Eric Boesgaard i UfR 1990 B.369-376: Nogle bemærkninger til ophavs- og markedsføringsret ved byggeri.

Erik Hørlyck i ADV 1991.87-88: Byggeriets voldgiftsret - to advarselslamper. (Omhandler hovedsageligt de retssikkerhedsmæssige problemer ved enkeltmandsvoldgiftsretter og voteringstiden).

Hans-Peter Jørgensen i UfR 1993 B.251-255: Nogle bemærkninger om AB 92 og FIDIC 4th.

Roland Bomhard og Jesper Rasmussen i ADV 1994.149-150: Forbedring af entreprenørers og bygningshåndværkeres stilling over for kommercielle ordregivere i tysk ret.

Peter Andreasen og Sven Vestergaard i UfR 1994 B.51-58: AB 92 (en gennemgang af nogle af ændringerne i forhold til AB 72).

Bjørn Rybjerg og Rasmus Damm i ADV 1995.11-13: Fortolkning af entreprenørgarantier.

Bjørn Ryberg i ADV 1995.77-80: Behandlingen af entreprenørgarantier ved ophævelse af entreprisekontrakter. Se også H. Krag Jespersen i ADV 1995.146-147: Faglitterær takt og tone.

Hans-Peter Jørgensen i UfR 1995 B.176-183: Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93.

Torben Korsager i UfR 1996 B.145-149: Garantier og sagkyndig beslutning efter AB 92 og ABT 93.

Søren Lehmann Nielsen i UfR 1996 B.176-179: Bygherrens ret til naturalopfyldelse.

Bente Lykke Sørensen i UfR 1997 B.306-310: Entreprenørens forpligtelser ved materialeindkøb.

Halfdan Krag Jespersen i TBB 1998 B. 18-21: Funktions- eller procesgarantier ctr. produktions- og tabsgarantier i entrepriseretten - et spørgsmål om entreprenørens hæftelse for indirekte tab, AB 92 § 35 stk. 2.

Carsten Lang-Jensen i TBB 1998.43-45: Entreprenørens forceringspligt.

Peter Høffner, Dennis Ramsdahl Jensen og Nicolia Sisé i TBB 1998.61-67: Ændringen af købelovens reklamationsregler ved køb af byggematerialer. (Omhandler KBL § 54, stk. 2 og § 83, stk. 2)

Bjarne Boye Nielsen i HUSET nr. 12/1999 p. 21-23: Nye veje til gennemførelse af offentlige bygge- og anlægsinvesteringer.

Hans Henrik Vagner i FEST nr. 1/2000 p. 287-292: Nogle bemærkninger om entreprenørers skadeforvoldelse.

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 4/2000 p. 20-21: Stormfulde højder og forebyggelse. (Om stormskaderne d. 03.12.1999).

Jens Erik Udsen i HUSET nr. 2/2001 p. 3: Byggelysten er der - mulighederne mangler.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 2/2001 p. 4-5: Byggeriet af boliger kan rationaliseres med mindst 10-20%. (Interview med Knud Sthyr)

Johnny Kelk i HUSET nr. 2/2001 p. 6-9: Det er dyrt at bygge i Danmark. (Interview med Niels Hougaard, Sampension)

Erik Ross Pedersen i HUSET nr. 4/2001 p. 14-16: Pensionskasserne skal være aktører på boligmarkedet.

Jens Erik Udsen i HUSET nr. 9/2001 p. 3: Glæder og sorger.

Johnny Kelk i HUSET nr. 10/2002 p. 28-29: Bo01 i Malmø.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 12/2001 p. 26: Fælles EU standarder kan hjælpe os til at spare 15-25% på byggematerialerne.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 12/2001 p. 27-28: Men CE mærket betyder ikke nødvendigvis at produkterne er velegnede.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 12/2001 p. 29-30: Meget stort arbejde at skabe fælles EU-byggestandarder.

Erik Urskov i HUSET nr. 2/2002 p. 15-17: Opbremsning i erhvervsbyggeriet og et mere nuanceret fremtidsbillede.

Jens Erik Udsen i HUSET nr. 3/2002 p. 3: Fokus på nybyggeri.

Johnny Kelk i HUSET nr. 3/2002 p. 4-8: Udgangspunktet er lige vilkår for alle. (Interview med Bendt Bendtsen)

Johnny Kelk i HUSET nr. 3/2002 p. 10-12: Totalt sortiment med mulighed for prioritering. (Samtale med Bjørn Nielsen, Kuben Byg).

Johnny Kelk i HUSET nr. 3/2002 p. 13-15: Nøgleordet er projektudvikling (Samtale med Ib Henrik Rønje, Sjælsø Gruppen)

Thomas Torp i HUSET nr. 3/2002 p. 22: Boligbyggeri halveret på 15 år.

Thomas Torp i HUSET nr. 3/2002 p. 23-25: Høje byggeomkostninger i Danmark.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 3/2002 p. 26-29: Bygherrerne skal kende deres besøgelsestid og kræve evaluering. (Samtale med Curt Liliegreen, danske Entreprenører)

Johnny Kelk i HUSET nr. 3/2002 p. 30-31: Standardisering af beskrivelser giver billigere byggeri (Omhandler BPS)

Mette Vaabengaard i HUSET nr. 6-7/2002 p. 24: En by i byen (Samarbejdet mellem Ørestadsselskabet og MT Højgaard)

Mogens Bech-Petersen i HUSET nr. 11/2002 p. 19-20: Intelligente installationer i fremtidssikret byggeri.

Torne Wormslev i HUSET nr. 11/2002 p. 28: Energibesparelser og bedre vandkvalitet med elektronisk døgnovervågning.

Lise Mortensen Høy i HUSET nr. 12/2002 p. 12-15: Facaderenovering i høj kvalitet.

Poul Bostrup i R&R nr. 6/2002 p. 16-19: Retlige spørgsmål ved anvendelse af projektweb i dansk byggeri.

Ole Hansen i UfR 2002 B.55-60: Vederlagsrisiko og ydelsesrisiko i entrepriseretten - er der brug for et differentieret risikobegreb?

Lars Langkjær i HUSET nr. 4/2003 p. 21-22: Gå-hjem-møde om lov om fremme af privat udlejningsbyggeri - nogle ubesvarede spørgsmål.

Helle Vestergaard Kristensen i HUSET nr. 4/2003 p. 23-24: Fremme af privat udlejningsbyggeri.

Lars Langkjær i HUSET nr. 8/2003 p. 18-20: Den private bygherres "ekstraomkostninger" til det offentlige. (Omhandler parkeringsfonde og afdækning af fortidsminder)

Carsten Mühl Graugaard i TBB 2003.97-105: Ophævelse af entrepriseaftaler - retsvirkningernes indtræden ex nunc eller ex tunc.

Torsten Iversen i TBB 2003.480-487: Udfyldende entrepriseret. Hvad gælder, når AB92 ikke er vedtaget?

Christina D. Tvarnø i UfR 2003 B.366-371: Nogle særlige karakteristika ved partneringaftaler i byggebranchen.

Ole Hansen i TBB 2005.95-105: Er entreprenørens ydelse en resultatforpligtelse?

Ole Hansen i TBB 2005.377-385: Partnering i entrepriseforhold - hvad er de obligationsretlige konsekvenser af entreprenørens deltagelse i projekteringsfasen?

Jørgen Møller i Ejendomsmægleren nr. 4/2006 p. 10: Standardgarantitekster ved nybyggeri.

Søren Kühnrich i JUR 2006.153-159: Erstatningsansvar for graveskader efter Lov nr. 119 24.2.2004 om registrering af ledningsejere (LER loven).

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 11/2007 p. 8-9: DE Erhvervsseminar 2007: Vi har kun set toppen af isbjerget. (Om arkitekt Søren Mølbaks indlæg på seminariet om de nye energireglers indflydelse på fremtidens arkitektur, herunder om beregningen af energirammen, samt nye muligheder for ventilation og isolering.)

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 12/2007 p. 5-8: Parcelhuset er værd at elske! (Interview med Peter Dragsbo fra Museum Sønderjylland. Om udviklingen for parcelhaver og parcelhuse gennem de seneste par århundreder. Om alternative arbejderbyggeforeninger, politisk modstand og støtte, typehuse gennem tiderne og nutidige ombygninger.)

John Peter Andersen i TBB 2007.471-474: En byretsdom om regningsarbejde og indkøbsrabatter.

Kåre Lilleholt i ET nr. 1/2008 p. 27-33: Stillingsfullmakter i entrepriseretten. (Vedrørende repræsentation i byggesager med drøftelse af, om tekniske konsulenter kan indgå bindende aftaler på bygherrens vegne, herunder fuldmagtsforhold. Om repræsentation ved indgåelse af entrepriseaftale med udgangspunkt i de forskellige stadier af byggearbejdet. Om repræsentation i forbindelse med aftale om ændringsarbejde og i forbindelse med kontrol og godkendelse.)

Kaspar W. Olesen i Ejendomsmægleren nr. 6/2008 p. 10-11: Når fortiden skal bevares for eftertiden. (Om Realeas arbejde for at bevare ældre og nyere unikke bygninger og støtte eksperimenterende nybyggeri.)

Martin Bekker Bauer i Ejendomsmægleren nr. 6/2008 p. 12: Arkitekter med store tanker. (Om kreative projekter og ideer hos arkitektfirmaet Bjarke Ingels Groups.)

Torsten Iversen i TBB 2008.103-112: Loyalitetspligten i entrepriseforhold (- refleksioner i anledning af Ole Hansen: Det entrepriseretlige hjemmelsproblem)

Jeppe Uldall Thomsen: AB-Forbruger - Den nye standardaftale for byggearbejder for forbrugere

Christina D. Tvarnø i UfR 2010 B.190-196: Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) (Behov for en ny vejledning?)

Ole Hansen i JUR 2011.200-205: Perspektiver for entrepriseretten – om udfordringer for forskningen i entrepriseret og kontraktret.

Bo Schmidt Pedersen i TBB 2011.555-565: Tidsstyring i byggerier (Artiklen belyser den juridiske betydning af tidsplaner samt betydningen af begreberne »kritisk vej« og »slæk« i dansk entrepriseret. Det drøftes, om der ved en kommende revision af AB 92 bør tilstræbes en ændring af reglerne om tid.)

Helena Bente i TBB 2012.343-348: Systemleverancer (I artiklen fastlægges begrebet »systemleverance« nærmere. På baggrund af traditionel fag- og hovedentreprise søges systemleverancers retlige karakter nærmere afklaret.)

Camilla Rasmussen i RETTID 2016 afhandling nr. 24: En komparativ analyse af ansvarsregimet knock-for-knock og det almindelige culpa-ansvar i relation til offshore entreprisekontrakter.

Kasper Mortensen og Casper Christensen i TBB 2016.696-702: Parallelle forsinkelser - når tid ikke er penge. (Artiklen omhandler hvad parallelle forsinkelser er og hvordan de behandles i dansk og engelsk ret)

Niels Schiersing i TBB 2016.703-712: Om entreprisekontrakter i engelsk ret, I almindelig del. (Artiklen omhandler principperne for fortolkning og udfyldning af kontrakter i engelsk ret med særligt fokus på entreprisekontrakter.)

Michael Gjedde-Nielsen og Peter Fauerholdt Thommesen i TBB 2016.883-890: Bemærkninger i anledning af TBB 2016.459: Voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Jesper Lett og Steffen Pihlblad i ET nr. 2/2017 p. 130-140: Et internationalt genkendeligt tvistløsningssystem i bygge- og anlægsbranchen

Nicolaus Falk i TBB 2017.321-328: Om bygherrens mistede konkurrencefordel


Entrepriseaftalens indgåelse

UfR 1972.242 HD: Det ansås ikke bevist, at en tømmerhandler (underentreprenøren) over for bygherren mundtlig havde forpligtet sig til at overtage entreprisekontrakterne om et byggeri i et tilfælde, hvor fagentreprenøren var kommet i økonomiske vanskeligheder. (komm. af J. Trolle i UfR 1972 B.225)

UfR 1977.927 HD: Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S blev dømt til at betale erstatning til Dansk Mesterbyg, da der fandtes at være indgået en mundtlig aftale om opførelse af en montagehal som totalentreprise (4-1).

UfR 1989.53/2 HD: Det ansås bevist, at der mellem en udgravningsentreprenør og en ledningsentreprenør var indgået aftale om, at de som ligeværdige parter skulle afgive tilbud på et fjernvarmeledningsarbejde i Esbjerg kommune, og at de skulle udføre arbejdet i fællesskab, hvis tilbudet blev antaget (4-1).

UfR 1994.344 HD: Vejle Amtskommune udbød udvidelsen af Vejle Sygehus i licitation. Et entreprenørfirma afgav et tilbud om at udføre betonentreprisen med Håndværksrådets standardforbehold. Det fandtes, at Veje Amtskommune, ved at fremsende entreprisekontrakten med udeladelsen af nogle af de tagne forbehold, havde afslået entreprenørens tilbud og fremsat et nyt, jf. AFTL § 6, stk.1. Det oprindelige tilbud fra entreprenøren ansås derfor for bortfaldet (komm. af Jørgen Nørgaard i UfR 1994 B.433).

UfR 1998.259 HD: En kartoffelmelsfabrik i Vendsyssel havde gennem længere tid forhandlet med et tagdugsvirksomhed om, at denne virksomhed som totalentreprenør skulle udføre membranentreprisen i forbindelse med etablering af tre jordbassiner til opbevaring af kartoffelsalt. Kartoffelmelsfabrikken fandtes ikke at være bundet af sin ordrebekræftelse på entreprisen, da der telefonisk var reageret rettidigt.

UfR 2013.2114 HD: Sagen angik, om Furesø Kommune, K, (tidligere Farum Kommune) hæftede for arbejder og indkøb foretaget af entreprenørfirmaet Kay Wilhelmsen A/S, W, vedr. et byggeprojekt på Paltholmvej i Farum. Kreditorer, R, i W’s konkursbo, havde købt kravet af konkursboet. Parterne var enige om, at der ikke var indgået en skriftlig entrepriseaftale mellem W og K. R mente, at K hæftede som igangsætter og bestiller af byggeprojektet. K blev frifundet for R’s krav, idet HR fastslog, at R ikke havde ført bevis for, at der mellem W og K var indgået en mundtlig aftale om, at K skulle være bygherre på projektet. K var heller ikke på andet grundlag forpligtet til at betale R’s krav. HR fastslog i den forbindelse, at W var bekendt med og havde accepteret, at det var Dansk Boligselskab, som skulle være bygherre på projektet. ØL var kommet til samme resultat.

UfR 2014.306 VLK: Selskab, S, havde indgået to hovedentrepriseaftaler med Århus Kommune, K. S antog oprindeligt U som underentreprenør til at udføre el-entrepriserne, men U stoppede arbejdet og gik senere konkurs. S indgik en aftale med A, som var afdelingsleder for firma, B, om at udføre el-entreprisen for i alt 5,9 mio. kr. B lagde senere sag an mod S, som påstod sagen afvist med henvisning til, at parterne havde indgået en entreprisekontrakt i henhold til AB92, hvorfor sagen skulle behandles ved voldgift. B påstod sagen fremmet og gjorde til støtte herfor gældende, at S havde handlet uden for sin fuldmagt. Retten i Kolding fandt ikke, at A var tegningsberettiget for B. A havde ligeledes handlet uden for sin stillingsfuldmagt, da underskrivelse af entreprisekontrakter til en samlet sum af 5,9 mio. kr. måtte siges at være en usædvanlig disposition. Kontrakterne var dermed ikke bindende for B. VL stadfæstede BR’s kendelse og lagde vægt på, at der var tale om en overtagelse af en el-entreprise, som skulle udføres til en fast pris og til fast tid i en situation, hvor den tidligere el-entreprenør var gået konkurs, og hvor der ikke var foretaget en uvildig stadeopgørelse. Der var således ikke blot tale om en entreprise af et betydeligt omfang, men tillige en entreprise, der indebar betydelige usikkerheder og dermed økonomiske risici. (2-1)

UfR 2014.2434 HD: A og B som bygherrer og S A/S som entreprenør havde indgået en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendom. I den skriftlige aftale herom var anført bl.a., at entreprisesummen var 1.112.550 kr. ekskl. moms. Entreprisesummen skulle delvist berigtiges ved kontantbetaling og på en sådan måde, at kontantbetalingen ikke blev bragt til det offentliges kendskab. A og B havde betalt tre fakturaer på i alt 562.500 kr. inkl. moms, og den resterende del af entreprisesummen skulle betales uden tillæg af moms. S under konkurs påstod A og B dømt til at betale 368.252,50 kr. som restvederlag for udført entreprisearbejde. HR fandt ikke grundlag for at afvise en sag om et betalingskrav af denne karakter. Efter karakteren af den indgåede entrepriseaftale fastslog HR, at aftalen var ugyldig, jf. DL 5-1-2. S under konkurs kunne derfor ikke støtte et krav mod A og B på aftalen. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at konkursboet havde opgjort sit krav med tillæg af moms. A og B blev derfor frifundet for konkursboets krav. ØL havde afvist sagen.

UfR 2015.209 VLD: Ved acceptbrev af d. 03.09.2007 indgik entreprenørforretningen A en aftale med B om, at A skulle udføre jord- og kloakentreprisen på et byggeprojekt. Efter B var gået konkurs, fremsatte A krav mod B’s moderselskab, E, på 488.205,23 kr., som vedrørte betaling for udførelse af byggeprojektet. E nedlagde påstand om afvisning under henvisning til, at tvisten skulle afgøres ved voldgift, da acceptbrevet indeholdt aftale om, at AB 92 var gældende for arbejdet. VL lagde til grund, at det ved acceptbrev af d. 03.09.2007 var aftalt, at AB 92, herunder § 47 vedr. voldgiftsbehandling, var gældende mellem de oprindelige parter. VL fandt efter bevisførelsen, at E havde accepteret at være betalingsdebitor på den pågældende entreprise, således at E ved debitorskifte indtrådte i B’s retsstilling. VL tog herefter E’s påstand om afvisning til følge.

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

09-12-17