Penge og finansvæsen

Betalinger

Børsret

Gældsbreve

Hvidvask

Kreditaftaler

Nettoprisindekset 1980-2019

Pengeinstitutter

Realkredit

Valutakurser

Veksler og checks

Værdipapircentralen

God skik for finansiel virksomhed


God skik for finansiel virksomhed

UfR 2018.2738 HD: Et forsikringsselskab havde ikke anvendt en fejlagtig grundlagsrente som basis for beregning af ydelser til A efter en kollektiv erhvervsevnetabsforsikring og havde ikke handlet i strid med god skik-regler for finansiel virksomhed

Sagen angik navnlig, om Danica, D, med rette havde beregnet ydelser til A efter en kollektiv erhvervsevnetabsforsikring på basis af en grundlagsrente på 2,5 %, eller om A havde krav på, at ydelserne i stedet blev beregnet efter Finanstilsynets, F, maksimale grundlagsrente for livsforsikringer. Anvendelse af F’s maksimale grundlagsrente, der var på 1,5 %, ville have betydet, at A ville have fået mere udbetalt i erhvervsevnetabsydelse. HR fandt, at det måtte anses for aftalt i firmapensionsaftalen mellem A’s daværende arbejdsgiver og D, at den kollektive erhvervsevnetabsforsikring, som A havde tilmeldt sig, var baseret på en grundlagsrente på 2,5 %. Herefter måtte der foreligge særlige holdepunkter herfor, hvis en anden grundlagsrente skulle anses for aftalt med A. Det forhold, at det i dækningsoversigter og D’s almindelige forsikringsbetingelser, der var sendt til A, var anført, at præmien bl.a. fastsættes på basis af F’s maksimale grundlagsrente for livsforsikringer, udgjorde ikke fornødent grundlag for at fravige den grundlagsrente på 2,5 %, som fulgte af firmapensionsaftalen, og som gennem årene havde dannet basis for D’s administration af ordningen over for alle ansatte hos A’s arbejdsgiver. A fandtes derfor ikke at have krav på yderligere erhvervsevnetabsdækning. D havde på den baggrund ikke havde handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder. Det ville ikke i sig selv indebære en overtrædelse af god skik-reglerne, at en finansiel virksomhed i et tilfælde, hvor der var berettiget tvivl om forståelsen af en aftale, fastholdt sin opfattelse. SH var nået til et andet resultat.

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

12-03-19