Selskabsret

Interessentskaber

Bøger

Artikler

Retspraksis


Bøger

Carl Torp: Interessentskab, 1893.

Erik Hørlyck: Interessentskaber og konsortier, 2. udg., 275 sider, 1996, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1997 B.170. Se også Mette Neville i UfR 1990 B.316-319, hvor 1. udgaven anmeldes.

Stefan Lindskog: Lagen om handelsbolag och enkla bolag - en kommentar, 2001, 1160 sider, Norstedts Juridik AB. Omtalt af Erik Werlauff i UfR 2002 B.49.

Claus Molbech Bendtsen: Interessentskabsretlige problemer, 1. udg., nov. 2003, 240 sider, Thomson. Anmeldt af Paul Krüger Andersen i NTS nr. 1/2004.18-20.

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret 3 - Interessentskaber, 3. udg., okt. 2015, 845 sider, Karnov Group. 1. udg. er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2004 B.352-353 og af Paul Krüger Andersen i NTS nr. 3/2004.239-240. 2. udg, aug., 2011, er anmeldt af Paul Krüger Andersen i NTS nr. 4/2011 p. 126-127

Mathias Navneet Gørup: Selskabsret - Personselskaber - Kompendium 2016/17, 1. udg. 2016, 140 sider, DJØF

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret II - Personselskaber. Foreninger. Fonde, 3. udg., nov. 2017, 240 sider, Karnov Group

Artikler

Niels Harboe i JUR 1951.35 ff: Andre boer

Frants Thygesen i UfR 1958 B.242 ff: Afgørelse af tvistigheder i interessentskaber under privat likvidation

Peter Thestrup i FM 1982.19-23: Opløsning af interessentskaber i henhold til skiftelovens § 82.

Peter Deleuran i FM 1982.71-72: Mere om skiftelovens § 82.

Ernst Dyrbye i UfR 1984 B.160-165: Hvorvidt interessentskabet er en "juridisk person".

Peter M. Andersen i INSPI nr. 9/2004 p. 34-37: Personselskaberne: Interessentskaber.

Martin Christian Jensen, Lett Advokatfirma i UfR 2009 B.138-142: Interessenters hæftelse - en kommentar til UfR 2009.256 ØLK. Komm. af Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel i UfR 2009 B.300-304: Karakteren af interessenters hæftelse - mere om U 2009.256 Ø.

Martin Christian Jensen i UfR 2009 B.420-423: Interessenters hæftelse - en replik.

Lasse Møller i Justitia nr. 5/2012 p. 51-102: Interessenters hæftelse. Udvalgte problemstillinger om interessenters hæftelse. (Specialet behandler to problemstillinger: 1. Er interessentens hæftelse principal, subsidiær eller modificeret principal? Og 2. I hvilket omfang kan der i interessentselskaber aftales begrænsninger i interessenternes hæftelse?).

Sandy Thornland i Ejendomsmægleren nr. 1/2013 p. 12-14: Med interesse for interessentskaber (Et referat af professor Søren Friis Hansens foredrag om kvalifikation af interessentskaber).

Søren Friis Hansen i R&R nr. 6/2015 p. 52-65: Fokus på selskabsretlige aspekter af interessentskaber (I artiklen beskrives udvalgte selskabsretlige regler, der gælder for interessentskaber i dansk ret, ligesom der redegøres for en række af de selskabs- og regnskabsretlige regler, der gælder for registreringspligtige personselskaber).

Bodil Christensen og Tommy V Christiansen i R&R nr. 4/2018 p. 68-78: Partnerselskaber og interessentselskaber - er deltagerne lønansat eller selvstændige erhvervsdrivende?

Bodil Christiansen og Tommy V. Christiansen i R&R nr. 7/2018 p. 56-74: Nye regler om begrænsning af underskudsfremførsel i interessentskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber mv.

 Inge Langhave i SR- skat nr. 1/2020 p. 17-20: Mageskifte Ved Delsalg Og Delkøb Af Grunde I Et Interessentskab

Retspraksis

UfR 1996.722 ØLK: Pantebrev udstedt af interessentskabet I/S Valby Langgade 192 kunne danne grundlag for udlæg hos interessent personligt.

UfR 1996.1208 HKK: Et mindretal af interessenter fandtes berettiget til at anlægge erstatningssag mod interessentskabets bestyrelse i anledning af overdragelse af hotelejendom til anpartsselskab for 438 mio. kr.

UfR 1998.183 ØLK: Interessentskab med 19 deltagere havde optaget et lån i Unibank på 537.950 kr. Gældsbrevet var udstedt af interessentskabet og underskrevet af selskabets bestyrelse på 6 medlemmer. Antaget at gældsbrevet kunne danne grundlag for udlæg mod en af interessenterne personligt, da der var fremsat krav om betaling mod interessentskabet uden at dette havde resulteret i betaling.

UfR 1998.303 VLK: Selskabet S under konkurs, der ejede samtlige andele i I/S, indgav konkursbegæring mod interessentskabet. Skifteretten i Århus tog begæringen til følge. VL tiltrådte, at interessentskabet blev behandlet som et særskilt konkursbo.

UfR 1999.1453 ØLK: Samarbejde mellem to virksomheder om udbydelse af kurser for terapeuter i åndedrætsteknik havde ikke en sådan karakter, at det opfyldte kravene til et interessentskab, og begæring af opløsning ved skifteretten i medfør af SKL § 82 blev derfor afvist.

UfR 2002.765 HD: C og K havde i fællesskab gennemfært modemessen Cph Vision i februar 1998. Antaget, at der ved parternes samarbejde var etableret et interessentskab. Overskuddet på 700.000 kr ved to messer i 1998 skulle ligedeles. C havde desuden krav på at modtage 350.000 kr. som sin andel af messevirksomhedens værdi.

UfR 2002.1803 HD: B, der havde indskudt 800.000 kr. i I/S om driften af restaurant Desaré, havde ikke krav på at få sit indskud tilbage. Advokat C var ikke erstatningsansvarlig.

UfR 2003.2398 HKK: Kreditor C gjorde ved fogedretten i Svendborg udlæg i fiskekutter på 46,5 brt., som tidligere havde været registreret i Skibsregisteret. Ved en eventuel senere tvangsrealisation skulle halvdelen af et eventuelt provenu udbetales til medejeren A. ØL stadfæstede. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at A og B drev en sådan rederivirksomhed eller anden form for virksomhed vedrørende skibet S, at der foreligger et partrederi eller et interessentskab, som afskar B's kreditorer fra at foretage udlæg i skibet. Da skibet imidlertid ejedes af A og B i lige sameje, kunne B's kreditorer alene foretage udlæg i den andel af skibet, som tilhører B's formue, jf. RPL 507, stk. 1.

Pantefogeden 2003.114 VLK: Der kunne foretages udlæg his en udtrådt interessent for et efterreguleringskrav vedr. told af varer importeret fra Kina, idet Told og Skat først efter gældens stiftelse var blevet gjort bekendt med, at S var udtrådt af interessentskabet.

TfS 2004.106 LR (SKM2003.590 LR): Revisorerne A og B driver i fællesskab virksomheden, Revision I/S i ligeligt ejerforhold. Når interessentskabet opløses må den fordeling af virksomhedens aktiver, herunder goodwill, der skal finde sted behandles som et salg/køb af en ideel andel af virksomheden. Interessenterne skulle derfor beskattes af fortjenesten ved afståelse af halvdelen af vedkommendes ideelle andel af interessentskabets goodwill, samtidig med at hver af interessenterne ansås for at have erhvervet 50 % af den anden interessents ideelle andel. Der var ikke mulighed for modregning mellem købet og salget således at goodwillavancen skattemæssigt kunne ansættes til kr. 0, idet køb og salg behandles forskelligt i skattemæssig henseende.

UfR 2004.180 HD: Interessentskabskontrakt fra 1980 mellem to kiropraktorer i Helsingør anset for gældende fortsat - uanset virksomhedsomdannelse i 1987, hvor interessenterne stiftede hver sit anpartsselskab.

UfR 2004.2180 VLK: Interessentskab bestående af 3 søskende ejede 4 ejendomme, heraf 2 landbrug. Begæring om likvidation fra en af interessenterne blev afvist af skifteretten i Fjerritslev, da grundlaget for likvidationen var omtvistet, og forudsatte en omfattende bevisførelsen, og da en medinteressent havde protesteret mod behandlingen ved skifteretten. VL stadfæstede.

TfS 2008.655 SR (SKM2008.241 SR): SR bekræftede, at den ene part i et interessentskab, der omfattede driften af to landbrugsejendomme, den 1. oktober 2007 kunne overdrage sin del af interessentskabet til den anden part til de priser, som var aftalt i I/S-kontrakten fra 1. oktober 2004. SR fandt, at der allerede ved etableringen af interessentskabet forelå modstående interesser hos de to parter. Som følge heraf anses aftalen om opløsning af interessentskabet at være forretningsmæssigt velbegrundet, idet aftalen giver den fortsættende part mulighed for at drive virksomheden på de oprindelige aftalte vilkår.

UfR 2009.256 ØLK: A og B havde som interessenter i Interessentskabet, I, underskrevet et gældsbrev til Vordingborg Bank, V. I gældsbrevet stod I I/S v/A og B som låntager og under underskrifterne var låntager angivet som I I/S. Fogedretten i Nykøbing Falster fandt ikke, at A og B's underskrift var tilstrækkeligt til, at A og B personligt havde pådraget sig hæftelse, og nægtede at fremme udlægsforretning imod A og B. ØL fandt derimod, at A of B havde påtaget sig hæftelse som interessenter, og at A og B som interessenter i I hæftede personligt, solidarisk og direkte overfor I's kreditorer. Gældsbrevet kunne herefter danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse overfor A og B, da V forinden forgæves havde rettet kravet mod I. V kunne desuden, på baggrund af den solidariske hæftelse, rette hele sit krav mod A. Komm. af Martin Christian Jensen, Lett Advokatfirma i UfR 2009 B.138-142. Komm. af Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel i UfR 2009 B.300-304: Karakteren af interessenters hæftelse - mere om U 2009.256 Ø.

UfR 2014.1623 ØLD: A og B var interessenter i interessentskabet, S, bag virksomheden, C, der i 2008 blev registreret som et interessentskab med CVR-nr. med endeciffer 1. I 2010 udtrådte B, men S blev først registreret som opløst d. 30.09.2011. A fortsatte C som C v/A med CVR-nr. med endeciffer 6. I maj 2011 indgik A en aftale med N under anvendelse af CVR-nr. med endeciffer 1, mens faktura for det udførte arbejde blev udstedt under anvendelse af CVR-nr. med endeciffer 6. N gjorde gældende, at A ikke som privatperson kunne opkræve betaling for det udførte arbejde, idet aftalen var indgået med S. A nedlagde påstand om betaling af 28.241 kr., og Retten på Bornholm tog A's påstand til følge. ØL stadfæstede BR's dom, idet S allerede måtte anses som opløst ved B's udtræden i 2010, og A ved universalsuccession indtrådte i S' rettigheder og forpligtelser samt i besiddelsen af aktiver og passiver, hvorved A var berettiget til at opkræve betaling af N for det udførte arbejde.

SKM2014.772 SR: Spørger, S, er stiftet som ejer af vindmøller udbudt under køberetsordningen i lov om vedvarende energi. SR kan ikke bekræfte, at S, der er oprettet med flere møller, kan udskille en eller flere møller til selvstændige I/S'er uden at dette har skattemæssige konsekvenser. SR kan bekræfte, at udskilles en eller flere møller vil disse kunne anses for at være selvstændige virksomheder, og de ikke vil blive omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 9, da det må anses for alene have været forbigående, tilfældigt og uden det har været tilsigtet, at der har været flere end 10 ejere af den mølle, der udskilles.

UfR 2016.2015 VLD: Et krav mod interessenter fandtes ikke at være forældet på noget tidligere tidspunkt end kravet mod interessentskabet.

I1, I2 og I3 var interessenter i E I/S. E I/S blev i februar 2013 dømt til at betale ca. 160.000 kr. til en tidligere samhandelspartner, S. Danske Bank, D, fik transport i S's tilgodehavende og påstod I1-3 dømt til at betale tilgodehavendet. I1-3 påstod frifindelse med henvisning til, at deres hæftelse for det idømte beløb var forældet. Retten i Aarhus fandt, at der over for interessenter på samme måde som over for kautionister gjaldt samme forældelsesregel som over for I, hvorefter D's krav ikke var forældet. VL fandt, at alle deltagerne i et interessentskab hæftede personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, jf. erhvervsvirksomhedslovens § 2, stk. 1. I1-3 var alle interessenter i E I/S på tidspunktet for dommens afsigelse, og de hæftede derfor for kravet, da der ikke var grundlag for at fastslå, at kravet mod interessenterne forældedes på noget tidligere tidspunkt end kravet mod E I/S.

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

14-02-20