ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆR

Dette dokument kan hentes som Word-fil.Word  | Word .docx

 

§ 1 

Parterne

1.1.      Mellem virksomheden:      Selskab A/S

                                                                  CVR-nummer xxxxxxxx

              Adresse:                                      Enemærket 72, 8240 Risskov,

 

              (herefter kaldet selskabet)

 

og

 

              medundertegnede funktionær:    X

                                                                  cpr.nr: xxxxxx-xxxx

              Boende:                                       Jupitervej 16, 8000 Århus C

 

(herefter kaldet medarbejderen)

 

er d.d. oprettet følgende ansættelseskontrakt:

 

 

§ 2

Arbejdsbeskrivelse

 

2.1.             (Her angives en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, stilling eller jobkategori).

 

§ 3

Arbejdssted

 

3.1.             Medarbejderens arbejdssted bliver selskabets adresse.

(Ved vekslende arbejdssted angives det sted, hvor arbejdet udføres primært. Desuden skal selskabets eventuelle hovedsæde anføres eller arbejdsgiverens adresse.)

 

 

 

§ 4

Tiltrædelsestidspunkt

 

4.1.             Ansættelsesforholdet påbegyndes den 1. januar 2017.

(Er der tale om et tidsbegrænset ansættelsesforhold, skal der samtidig angives, hvornår ansættelsesforholdet ophører).

Ansættelsesancienniteten regnes fra den 1. januar 2017.

 

§ 5

Løn
 

5.1.             Lønnen er ved tiltrædelsen aftalt til kr.            pr. måned, der vil blive udbetalt månedligt senest den sidste bankdag i måneden. Udbetalingen sker på den af selskabet fastsatte måde, eventuelt ved overførsel til pengeinstitut.

5.2.             Om overtidsbetaling, forskudt tidstillæg, pension og eventuelle andre goder er aftalt følgende:


(Eksempel 1: For overarbejde ydes der et tillæg på 50% til den gennemsnitlige timeløn for de første 3 timer, og et tillæg på 100% for de følgende timer. For overarbejde på lørdage og søn- og helligdage ydes tillæg på 100%)

(Eksempel 2: Medarbejderens månedlige løn indeholder betaling for over­arbejde)

(Eksempel 3: Medarbejderen skal afspadserer alt overarbejde med        X timer pr. overarbejdstime. Det aftales særskilt med medarbejderen hvornår afspadsering af overarbejde skal placeres)

5.3.             Medarbejderen er ved police nr. 123456 pensionsforsikret i Pensionsforsikringsanstalten. Præmien andrager 15% af den fastsatte månedlige løn, hvoraf afdelingslederen udreder de  5%, der tilbageholdes i lønnen, mens selskabet udreder resten og indbetaler de samlede præmiebeløb hver måned.

5.4.             Den samlede løn og pensionsbidrag udgør herefter kr.            pr. måned.

5.5.             Lønforhandling sker en gang årligt, første gang den 1. januar 2018. En eventuel ændring af løn efter lønforhandling vil træde i kraft med virkning fra den førstkommende [dato].

 

 

§ 6.

Arbejdstid

 

6.1.             Den ugentlige arbejdstid er aftalt til …..timer.  Arbejdstiden er ekskl. ½ times daglig frokostpause.

(Hvis der er tale om en ansættelse uden højeste arbejdstid, skal der anføres, at medarbejderen er forpligtet til at arbejde herudover i et nødvendigt omfang.

Hvis der ikke er tilknyttet en fast arbejdstid, er det tilstrækkeligt at skrive, at der ikke er aftalt en højeste arbejdstid. Det skal i den forbindelse anføres, at der i lønnen indgår honorering for almindeligt merarbejde.)

6.2.             Medarbejderens arbejdstid er placeret i tidsrummet [indsæt klokkeslæt og ugedag] og [indsæt klokkeslæt og ugedag]

 

 

§ 7

Ferie

 

7.1.             Der tilkommer medarbejderen ferie med løn/feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferieloven, som er gældende for ansættelsesforholdet.

7.2.             Parterne aftaler særskilt placeringen af medarbejderens ferie efter de regler, der til enhver tid gælder efter ferieloven.

 

§ 8

Opsigelse

 

8.1.             De første 3 måneder af ansættelsen anses som prøvetid, under hvilken forholdet fra begge sider kan opsiges med 14 dages skriftlig varsel til en hvilken som helst dag, dog således at fratrædelse sker senest samtidig med prøvetidens udløb.

8.2.             Ansættelsesforholdet kan derefter opsiges af medarbejderen med en måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned.

8.3.             Af virksomheden kan ansættelsesforholdet efter prøvetiden opsiges til ophør ved udløbet af en kalendermåned således:

-   med et varsel på 1 måned, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 måneder (incl. prøvetid),

-   med et varsel på 3 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 2 år og 9 måneder,

-   med et varsel på 4 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 år og 8 måneder,

-   med et varsel på 5 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 8 år og 7 måneder, og

-   med et varsel på 6 måneder, hvis opsigelse afgives herefter.

8.4.             Opsigelse efter prøvetidens udløb skal ske skriftligt fra begge sider og være modtageren i hænde senest den sidste dag i måneden.

 

§ 9

Opsigelse ved 120 dages sygdom

 

9.1.                     Uanset ovennævnte opsigelsesvarsler er det en aftale, at ansættelsesforholdet kan opsiges med en måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned, når følgende tre betingelser alle er opfyldt:

1.     Medarbejderen skal indenfor de senest forløbne 12 måneder have oppebåret løn under sygdom i 120 dage i alt, inkl. søn- og helligdage.

2.     Opsigelse skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

3.     Opsigelse skal ske, mens medarbejderen endnu er syg.

 

 

§ 10

Kollektive overenskomster

 

10.1.      Følgende overenskomst regulerer ansættelsesforholdet:

 

 

 

 

§ 11

Fortrolighed

 

11.1.          Medarbejderen har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad han erfarer i forbindelse med udførelsen af sit arbejde, medmindre der er tale om forhold, der efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende efter ansættelsesforholdets ophør.

11.2.          Medarbejderen må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge, at skaffe sig kendskab til virksomhedens fortrolige oplysninger. Det påhviler medarbejderen at opbevare fortrolige oplysninger således, at de ikke utilsigtet kommer til tredjemands kundskab.

11.3.          Når medarbejderen fratræder sin stilling - uanset af hvilken årsag - skal materiale, der tilhører selskabet, og som er i medarbejderens besiddelse, afleveres til selskabet. Der kan ikke udøves tilbageholdelsesret i noget materiale tilhørende selskabet.

 

§ 12

Øvrige bestemmelser

 

12.1.          Medarbejderen er til enhver tid forpligtet til at holde virksomheden underrettet om sin bolig.

12.2.          Såfremt der for virksomheden er udarbejdet personalecirkulære, er dette udleveret samtidigt med nærværende ansættelseskontrakt.

12.3.          Medarbejderen må have hverv uden for ansættelsen uden virksomhedens samtykke, i det omfang at hvervene kan udføres uden at det påføre virksomheden ulempe.   

12.4.          Medarbejderen skal overholde de ordens- og arbejdsbestemmelser, der til enhver tid er gældende i virksomheden. 

12.5.          Funktionærloven dækker i øvrigt ansættelsesforholdet.

12.6.          Bliver medarbejderen ude af stand til, at udføre sit arbejde som følge af sygdom, skal fravær omgående anmeldes til virksomheden.

12.7.          Ved fravær på grund af sygdom er medarbejderen forpligtet til at dokumentere fraværets berettigelse ved afgivelse af tro og love-erklæring eller ved lægeattest på 14. sygedag efter påkrav herom. Lægeattesten betales af virksomheden.

 

 

§ 13

Specielle aftaler

13.1.      (Væsentlige vilkår skal være indsat i ansættelsesaftalen. Væsentlige vilkår kan f. eks. være

1.     pligt til at påtage sig overarbejde

2.     konkurrence- og kundeklausuler

3.    uniformsregler, og

4.    krav om, at lønmodtageren har kørekort og egen bil)

 

 

…………, den                                                              

 

 

_________________________________

 

for selskabet

 

 

Undertegnede, der har modtaget et eksemplar af nærværende ansættelseskontrakt, bekræfter ved min underskrift på denne genpart, at jeg er indforstået med de anførte ansættelsesvilkår.

 

 

………,, den

 

_________________________________

 

Medarbejderens underskrift.

 


Hit Counter