Koncept til opsigelse af funktionær

Word  | Word .docx

X

Jupitervej 16

8000 Århus C

 

Vedr. opsigelse 

Det er med beklagelse, at jeg herved må meddele dig, at du opsiges fra din stilling i henhold til funktionærloven med 6 måneders varsel [varslet afhænger af hvor længe funktionæren har været ansat, se FUL § 2]  til fratrædelse den 31. juli 20178.  

Baggrunden for opsigelsen er omstruktureringer, hvorved din stilling nedlægges. [opsigelse kan begrundes i andet end omstrukturering, f.eks. medarbejderens sygdom, manglende kvalifikationer, samarbejdsvanskeligheder, nedskæringer, besparelser eller rationalisering]

Du vil i opsigelsesperioden modtage din sædvanlige løn frem til fratrædelsesdatoen, og du skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. De nærmere arbejdstider aftales med mig.

For god ordens skyld gør vi dig opmærksom på, at din loyalitetsforpligtelse også består i opsigelsesperioden, hvorfor du ikke i denne periode, hverken direkte eller indirekte, må være beskæftiget i en konkurrerende virksomhed.

Tilgodehavende ferie efter ferieloven, eventuelle feriefridage samt eventuel afspadsering skal i videst muligt omfang afholdes i løbet af opsigelsesperioden efter nærmere aftale med mig.

Din bil og nøgler samt telefon m.v. bedes du venligst aflevere senest på fratrædelsesdagen.

På grund af de foreliggende omstændigheder vil jeg se positivt på at indgå en fratrædelsesaftale, hvori de nærmere vilkår i forbindelse med fratrædelsen aftales.

Dette brev er sendt som mail-brev og som brev med afleveringsattest.

 

Risskov, den ………..

 

________________________


Hit Counter