Koncept til fratrædelsesaftale med fritstilling

Word  | Word .docx

FRATRÆDELSESAFTALE

 

Mellem Selskab A/S,

Enemærket 72,

8240 Risskov,

(herefter kaldet virksomheden)

og X,

CPR-nr:0123456,

boende Jupitervej 16,

8000 Århus C,

(herefter kaldet medarbejderen)

Ved gensidig aftale mellem medarbejderen og virksomheden er parterne blevet enige om, at med­arbejderen fratræder sin stilling som (indsæt titel) følgende vilkår:

Medarbejderen fratræder den (indsæt fratrædelsesdato).

Medarbejderen vil modtage sædvanlig løn frem til fratrædelsesdatoen, hvorefter ansættelsesforhol­det ophører.

Desuden vil medarbejderen modtage en anciennitetsbestemt fratrædelsesgodtgørelse, svarende til (x) måneders løn, som kommer til udbetaling i forbindelse med den sidste lønudbetaling.

Medarbejderen kan betragte sig som fritstillet med virkning fra den (indsæt dato) og frem til fratrædelsesdatoen. Medarbejderen skal således ikke stå til rådighed for virksomheden i fritstillingsperioden.

I fritstillingsperioden står det medarbejderen frit at søge anden beskæftigelse. Hvis medarbejderen får anden beskæftigelse i fritstillingsperioden, skal medarbejderen straks orientere virksomheden om tiltrædelsestidspunktet og løn samt fremsende dokumentation herfor, idet virksomheden forbeholder sig ret til at foretage modregning efter funktionærlovens og ferielovens regler.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at medarbejderens loyalitetsforpligtelse også består i fritstillingsperioden, hvorfor medarbejderen ikke i denne periode, hverken direkte eller indirekte, må være beskæftiget i en konkurrerende virksomhed.

Skulle medarbejderen i fritstillingsperioden blive sygemeldt mere end 15 dage, er medarbejderen forpligtet til at informere virksomheden om dette.

Tilgodehavende ferie efter ferieloven samt eventuelle feriefridage og eventuel afspadsering anses i videst muligt omfang for afholdt i fritstillingsperioden.

Medarbejderen skal senest d.  (indsæt dato) aflevere adgangskort, nøgler, købekort, samt øvrige virksomheden tilhørende effekter.

Nærværende aftale er fortrolig, og begge parter forpligter sig til ikke at videregive hele (eller dele af) aftalens indhold til uvedkommende tredjemand.

Der kan ikke herefter rejses yderligere krav i forbindelse med opsigelsen og ansættelsesforholdet i øvrigt.

 

 

(Sted), den (dato)

 

__________________________________                                                _________________________________


Hit Counter