Koncept til bortvisning af funktionær

Word  | Word .docx

X

Jupitervej 16

8000 Århus C

 

Vedr. bortvisning 

Med henvisning til [beskriv episoden] meddeles det hermed, at du d.d. er bortvist fra din stilling hos virksomheden [indsæt virksomhedens navn]. Bortvisningen medfører, at du fratræder din stilling d.d., og optjening af løn og feriepenge ophører d.d.

Bortvisningen er begrundet i [Beskriv misligholdelsen]

(Misligholdelsen skal være væsentlig og kan f.eks. være udeblivelse fra arbejdspladsen uden lovlig fraværsgrund, tyveri, hærværk, indtagelse af spiritus i arbejdstiden og illoyal opførelse mv.)

Virksomheden har efter funktionærlovens § 4 krav på minimalerstatning svarende til en halv måneds løn. Der tages forbehold for at modregne erstatningskravet i tilgodehavende løn og feriepenge.

(Det er en betingelse for at få minimalerstatning, at bortvisningen skyldes udeblivelse, ikke tiltrædelse af stillingen, eller at ansættelsesforholdet er ophørt som følge af en grov misligholdelse)

Ønsker virksomheden at gøre konkurrence- og kundeklausulen gældende, mister du som følge af din misligholdelse retten til kompensation.

Du bedes straks aflevere nøgler og andre effekter, som tilhører virksomheden.

 

…………, den                                                              

 

_________________________________

 

for selskabet

 

 

Undertegnede, der har modtaget et eksemplar af nærværende bortvisning, bekræfter ved min underskrift på denne genpart, at jeg er indforstået med det anførte.

 

………,, den

 

_________________________________

 

Medarbejderens underskrift.

 


Hit Counter

21-06-2018