ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR IKKE FUNKTIONÆR  UDEN OVERENSKOMST

Word  | Word.docx

 

 

§ 1 
Parterne

1.1.             Mellem virksomheden:              Selskab A/S

                                                                  CVR-nummer xxxxxxxx

              Adresse:                                      Enemærket 72, 8240 Risskov,

 

              (herefter kaldet selskabet)

og

              medundertegnede:                       X

                                                                  cpr.nr: xxxxxx-xxxx

              Boende:                                       Jupitervej 16, 8000 Århus C

(herefter kaldet medarbejderen)

er d.d. oprettet følgende ansættelseskontrakt:

 

§ 2
Arbejdsbeskrivelse

 

2.1.             (Her angives en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, stilling eller jobkategori).

 

§ 3
Arbejdssted

 

3.1.             Medarbejderens arbejdssted bliver selskabets adresse.

(Ved vekslende arbejdssted angives det sted, hvor arbejdet udføres primært. Desuden skal selskabets eventuelle hovedsæde anføres eller arbejdsgiverens adresse.)

§ 4
Tiltrædelsestidspunkt

 

4.1.             Ansættelsesforholdet påbegyndes den 1. januar 2017.

(Er der tale om et tidsbegrænset ansættelsesforhold, skal der samtidig angives, hvornår ansættelsesforholdet ophører).

Ansættelsesancienniteten regnes fra den 1. januar 2017.

 

 

§ 5
Løn

 

5.1.             Lønnen er ved tiltrædelsen aftalt til kr.            pr. måned/time, der vil blive udbetalt månedligt senest den sidste bankdag i måneden. Udbetalingen sker på den af selskabet fastsatte måde, eventuelt ved overførsel til pengeinstitut.

5.2.             Om overtidsbetaling, forskudt tidstillæg, pension og eventuelle andre goder er aftalt følgende:

(Eksempel 1: For overarbejde ydes der et tillæg på 50% til den gennemsnitlige timeløn for de første 3 timer, og et tillæg på 100% for de følgende timer. For overarbejde på lørdage og søn- og helligdage ydes tillæg på 100%)

(Eksempel 2: Medarbejderens månedlige løn indeholder betaling for over­arbejde)

(Eksempel 3: Medarbejderen skal afspadserer alt overarbejde med        X timer pr. overarbejdstime. Det aftales særskilt med medarbejderen hvornår afspadsering af overarbejde skal placeres)

5.3.             (Eksempel 1:Medarbejderen er ved police nr. 123456 pensionsforsikret i Pensionsforsikringsanstalten. Præmien andrager 15% af den fastsatte månedlige løn, hvoraf afdelingslederen udreder de  5%, der tilbageholdes i lønnen, mens selskabet udreder resten og indbetaler de samlede præmiebeløb hver måned.)

(Eksempel 2: Der er ikke på virksomheden en pensionsordning og der er taget højde herfor ved lønfastsættelsen)

5.4.             Den samlede løn og (pensionsbidrag) udgør herefter kr.            pr. måned.

§ 6
Arbejdstid

6.1.             Den ugentlige arbejdstid er aftalt til …..timer.  Arbejdstiden er ekskl. ½ times daglig frokostpause.

(Hvis der er tale om en ansættelse uden højeste arbejdstid, skal der anføres, at medarbejderen er forpligtet til at arbejde herudover i et nødvendigt omfang.

Hvis der ikke er tilknyttet en fast arbejdstid, er det tilstrækkeligt at skrive, at der ikke er aftalt en højeste arbejdstid. Det skal i den forbindelse anføres, at der i lønnen indgår honorering for almindeligt merarbejde.)

(Hvis der er tale om en ansættelse uden fast månedlig arbejdstid, skal der anføres, at medarbejderen ikke er garanteret et fast timetal. Det aftales i stedet løbende mellem virksomheden og medarbejderen, hvornår medarbejderen skal arbejde)

6.2.             Medarbejderens arbejdstid er placeret i tidsrummet [indsæt klokkeslæt og ugedag] og [indsæt klokkeslæt og ugedag]

 

§ 7
Ferie

7.1.             Der tilkommer medarbejderen ferie med løn/feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferieloven, som er gældende for ansættelsesforholdet.

7.2.             Parterne aftaler særskilt placeringen af medarbejderens ferie efter de regler, der til enhver tid gælder efter ferieloven.

 

§ 8
Sygdom og barsel

8.1.             Medarbejderen har ikke ret til løn under sygdom.

8.2.             Medarbejderen kan være berettiget til at modtage sygedagpenge fra virksomheden i henhold til sygedagpengelovens regler.

8.3.             Er medarbejderen ude af stand til, at udføre sit arbejde på grund af sygdom, skal medarbejderen meddele det til virksomheden senest kl. 08.

8.4.             Medarbejderen er forpligtet til at fremskaffe dokumentation for sygdom i form af lægeerklæring, såfremt virksomheden anmoder om det.

8.5.             Medarbejderen har ikke ret til løn under barsel.

8.6.             Medarbejderen har ret til fravær i forbindelse med graviditet og barsel i henhold til reglerne i barselsloven.

§ 9
Opsigelse

9.1.             Der er mellem medarbejderen og virksomheden aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 30 kalenderdage.

9.2.             Opsigelse skal ske skriftligt fra begge sider og være modtageren i hænde senest den sidste dag i måneden.

 

§ 10
Fortrolighed

10.1.          Medarbejderen har såvel under sin ansættelse som efter sin fratrædelse, ubetinget tavshedspligt med hensyn til alle forhold vedrørende virksomhedens erhvervshemmeligheder.

10.2.          Medarbejderen må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge, at skaffe sig kendskab til virksomhedens fortrolige oplysninger. Det påhviler medarbejderen at opbevare fortrolige oplysninger således, at de ikke utilsigtet kommer til tredjemands kundskab.

10.3.          Når medarbejderen fratræder sin stilling - uanset af hvilken årsag - skal materiale, der tilhører selskabet, og som er i medarbejderens besiddelse, afleveres til selskabet. Der kan ikke udøves tilbageholdelsesret i noget materiale tilhørende selskabet.

§ 11
Øvrige bestemmelser

11.1.          Ansættelsesforholdet er ikke reguleret af en kollektiv overenskomst.

11.2.          Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af funktionærloven.

11.3.          Medarbejderen er forpligtet til at holde virksomheden underrettet om sin bopælsadresse

11.4.          Medarbejderen må have hverv uden for ansættelsen uden virksomhedens samtykke, i det omfang at hvervene kan udføres uden at det påføre virksomheden ulempe. 

11.5.          Såfremt der for virksomheden er udarbejdet personalecirkulære, er dette udleveret samtidigt med nærværende ansættelseskontrakt.

 

 

…………, den                                                              

 

 

_________________________________

for selskabet

 

 

Undertegnede, der har modtaget et eksemplar af nærværende ansættelseskontrakt, bekræfter ved min underskrift på denne genpart, at jeg er indforstået med de anførte ansættelsesvilkår.

 

 

………,, den

 

_________________________________

Medarbejderens underskrift.

 


Hit Counter