ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR BETROET FUNKTIONÆR

Word .doc  | Word .docx

 

 

§ 1 

Parterne

1.1.             Mellem virksomheden:              Selskab A/S

                                                                  CVR-nummer xxxxxxxx

              Adresse:                                      Enemærket 72, 8240 Risskov,

 

              (herefter kaldet selskabet)

 

og

 

              medundertegnede funktionær:    X

                                                                  cpr.nr: xxxxxx-xxxx

              Boende:                                       Jupitervej 16, 8000 Århus C

 

(herefter kaldet medarbejderen)

 

er d.d. oprettet følgende ansættelseskontrakt:

§ 2 

Arbejdsbeskrivelse

 

2.1.             (Her angives en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, stilling eller jobkategori).

 

§ 3 

Arbejdssted

 

3.1.             Medarbejderens arbejdssted bliver selskabets adresse.

(Ved vekslende arbejdssted angives det sted, hvor arbejdet udføres primært. Desuden skal selskabets eventuelle hovedsæde anføres eller arbejdsgiverens adresse.)

§ 4 

Tiltrædelsestidspunkt

 

4.1.             Ansættelsesforholdet påbegyndes den 1. juni 2017.


(Er der tale om et tidsbegrænset ansættelsesforhold, skal der samtidig angives, hvornår ansættelsesforholdet ophører).


Ansættelsesancienniteten regnes fra den 1.juni 2017.

§ 5 

Løn

5.1.             Lønnen er ved tiltrædelsen aftalt til kr.            pr. måned, der vil blive udbetalt månedligt senest den sidste bankdag i måneden. Udbetalingen sker på den af selskabet fastsatte måde, eventuelt ved overførsel til pengeinstitut.

5.2.             Om overtidsbetaling, forskudt tids tillæg, pension og eventuelle andre goder er aftalt følgende:


(Eksempel: For overarbejde ydes der et tillæg på 50% til den gennemsnitlige timeløn for de første 3 timer, og et tillæg på 100% for de følgende timer. For overarbejde på lørdage og søn- og helligdage ydes tillæg på 100%.)

(Eksempel 2: Medarbejderens månedlige løn indeholder betaling for overarbejde)

(Eksempel 3: Medarbejderen skal afspadsere alt overarbejde med        X timer pr. overarbejdstime. Det aftales særskilt med medarbejderen, hvornår afspadsering af overarbejde skal placeres)

5.3.             Medarbejderen er ved police nr. 123456 pensionsforsikret i Pensionsforsikringsanstalten. Præmien andrager 15% af den fastsatte måned­lige løn, hvoraf medarbejderen udreder de 5%, der tilbageholdes i lønnen, mens selskabet udreder resten og indbetaler de samlede præmiebeløb hver måned.

5.4.             Den samlede løn og pensionsbidrag udgør herefter kr.             pr. måned.

5.5.             Lønforhandling sker en gang årligt, første gang den 1. juni 2018.

 

§ 6

Tantieme/overskudsandel

 

6.1.             Medarbejderen oppebærer en tantieme, som afhænger af nettoresultatet og beregnes således:

 

6.1.1.     På grundlag af selskabets nettooverskud i regnskabsåret (2015/2016) på kr. 10 mio. er det aftalt, at der ingensinde ydes medarbejderen tantieme af den del af nettoresultatet efter skat, som ikke overstiger kr. x mio. Af den del af nettoresultatet, der overstiger det nævnte beløb, ydes der medarbejderen en tantieme på y %. Ved beregningen af nettoresultatet fradrages tantiemen ikke.

 

6.1.2.     Selskabets nettoresultat beregnes efter fradrag af forventet skat af årets indkomst reguleret for eventuel i tidligere regnskabsår afsat skat. Eventuelle skattemæssige dispositioner, herunder henlæggelse til investeringsfond fragår ikke ved fastlæggelsen af det nettoresultat, hvoraf tantieme beregnes. Dog respekteres ordinære skattemæssige afskrivninger på maskiner, inventar, driftsmidler og fast ejendom med de i skattelovgivningen tilladte satser, men ikke ekstraordinære af- eller nedskrivninger, som ikke bevisligt er begrundet i særlig værdiforringelse, ukurans eller lignende. Afskrivning på debitorer fragår i det omfang, tabet skattemæssigt kan fradrages. Tantiemer eller gratialer til andre medarbejdere fragår ikke ved beregningen.

 

6.1.3.     Er driftsresultatet beregnet på forannævnte måde mindre end 10 mio., overføres det beløb, der mangler i at nå de 10 mio. til næste års tantieme beregning, og fragår således forlods ved næste års beregning. Overførsel på denne måde kan dog højst foretages i 5 år.

 

6.1.4.     Tantieme beregnes første gang af selskabets driftsresultat i regnskabsåret 2016/2017 til udbetaling inden 14 dage efter, at den ordinære generalforsamling har godkendt det årsregnskab, der berettiger til tantieme.

 

6.1.5.     Fratræder medarbejderen i løbet af et regnskabsår, ydes der ham efter vedtagelsen af regnskabet for det pågældende regnskabsår en forholdsmæssig tantieme.

 

§ 7

Andre formuegoder som led i ansættelsen

(Eksempler:)

 

7.1.             Medarbejderen er fra og med 5. ansættelsesmåned at regne berettiget og forpligtet til at bebo den til virksomheden hørende tjenestebolig, for hvil­ken der betales en månedlig leje stor 5.000 kr., der modregnes i de månedlige lønudbetalinger.

 

7.2.             Selskabet betaler alle udgifter ved den hos medarbejderen privat installerede telefon. Medarbejderens udgifter til telefon betales efter regning, dog højst med *........ kr. pr. kvartal.

 

7.3.             Selskabet stiller en bil i 250.000 kroners klassen til rådighed for medarbejderen og afholder alle udgifter i forbindelse med bilens drift.

 

7.4.             Ved privat kørsel uden for Danmark afholder medarbejderen dog selv alle kørselsomkost­ninger.

 

7.5.             Selskabet betaler alle udgifter ved den hos medarbejderen privat installerede telefon.

 

7.6.             Selskabet betaler alle udgifter ved medarbejderens mobiltelefon.

 

7.7.             Selskabet betaler udgifterne til abonnement på den hos medarbejderen privat installerede ADSL-forbindelse.

 

7.8.             De skattemæssige konsekvenser for medarbejderen af den private rådighed over nævnte faciliteter er selskabet uvedkommende.

 

7.9.             Medarbejderen er berettiget til en i forhold til sin stilling passende efteruddannelse, der betales af selskabet.

 

 

§ 8

Arbejdstid

 

8.1.             Den ugentlige arbejdstid er aftalt til …..timer.  Arbejdstiden er ekskl. ½ times daglig frokostpause.


(Hvis der er tale om en ansættelse uden højeste arbejdstid, skal der anføres, at medarbejderen er forpligtet til at arbejde herudover i et nødvendigt omfang.


Hvis der ikke er tilknyttet en fast arbejdstid, er det tilstrækkeligt at skrive, at der ikke er aftalt en højeste arbejdstid. Det skal i den forbindelse anføres, at der i lønnen indgår honorering for almindeligt merarbejde.)

 

8.2.             Medarbejderens arbejdstid er placeret i tidsrummet [indsæt klokkeslæt og ugedag] og [indsæt klokkeslæt og ugedag]

 

 

§ 9

Ferie

 

9.1.             Der tilkommer medarbejderen ferie med løn/feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferieloven, som er gældende for ansættelsesforholdet.

9.2.             Parterne aftaler særskilt placeringen af medarbejderens ferie efter de regler, der til enhver tid gælder efter ferieloven.

 

 

 

§ 10

Opsigelse

 

10.1.          De første 3 måneder af ansættelsen anses som prøvetid, under hvilken forholdet fra begge sider kan opsiges med 14 dages skriftlig varsel til en hvilken som helst dag, dog således at fratrædelse sker senest samtidig med prøvetidens udløb.

10.2.          Ansættelsesforholdet kan derefter opsiges af medarbejderen med en måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned.

10.3.          Af virksomheden kan ansættelsesforholdet efter prøvetiden opsiges til ophør ved udløbet af en kalendermåned således:

- med et varsel på 1 måned, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 måneder (incl. prøvetid),

- med et varsel på 3 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 2 år og  9 måneder,

- med et varsel på 4 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 år og 8 måneder,

- med et varsel på 5 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 8 år og 7 måneder, og

- med et varsel på 6 måneder, hvis opsigelse afgives herefter.

10.4.          Opsigelse efter prøvetidens udløb skal ske skriftligt fra begge sider og være modtageren i hænde senest den sidste dag i måneden.

 

§ 11

Opsigelse ved 120 dages sygdom

 

11.1.          Uanset ovennævnte opsigelsesvarsler er det en aftale, at ansættelsesforholdet kan opsiges med en måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned, når følgende tre betingelser alle er opfyldt:

1.    Medarbejderen skal indenfor de senest forløbne 12 måneder have oppebåret løn under sygdom i 120 dage i alt, inkl. søn- og helligdage.

2.    Opsigelse skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

3.    Opsigelse skal ske, mens medarbejderen endnu er syg.

 

 

§ 12

Kollektive overenskomster

 

12.1.      Følgende overenskomst regulerer ansættelsesforholdet:

 

 

 

§ 13

Tavshedspligt

 

13.1.          Medarbejderen har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad han erfarer i forbindelse med udførelsen af sit arbejde, medmindre der er tale om forhold, der efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende efter ansættelsesforholdets ophør.

13.2.          Medarbejderen må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge, at skaffe sig kendskab til virksomhedens fortrolige oplysninger. Det påhviler medarbejderen at opbevare fortrolige oplysninger således, at de ikke utilsigtet kommer til tredjemands kundskab.

13.3.          Når medarbejderen fratræder sin stilling - uanset af hvilken årsag - skal materiale, der tilhører selskabet, og som er i medarbejderens besiddelse, afleveres til selskabet. Der kan ikke udøves tilbageholdelsesret i noget materiale tilhørende selskabet.

 

§ 14

Konkurrenceklausul

 

14.1.          I en periode på 1 år efter, at medarbejderen har fratrådt sin stilling, gælder følgende konkurrenceklausul:

(Hvis medarbejderen pålægges både en konkurrence og en kundeklausul kan begge klausler maksimalt have en varighed på 6 måneder.)

              Medarbejderen er uberettiget til uden skriftligt samtykke fra selskabet direkte eller indirekte at blive økonomisk interesseret i nogen virksomhed, der helt eller delvist konkurrerer med den virksomhed, selskabet driver på det pågældende tidspunkt. Ligeledes er medarbejderen uberettiget til at antage ansættelse i et sådant firma.

14.2.          Også virksomhed, der udøves uden for Danmark, men hvis konkurrencevirkning må forventes at vise sig i Danmark, er omfattet af forbuddet. Konkurrenceklausulen rammer også virksomhed fra medarbejderens side, der i formen fremstår som kapitalinvestering, hvis det dog fremgår af omstændighederne, at investeringen i ikke uvæsentlig grad baserer sig på medarbejderens kendskab til den branche, konkurrenceklausulen udelukker.

14.3.          Som særlig kompensation for overholdelsen af ovenstående konkurrenceklausul udreder selskabet i den periode, klausulen gælder, et månedligt beløb svarende til 50 % af medarbejderens månedsløn på fratrædelsestidspunktet. Ved fratræden forudbetales vederlaget for 3 måneder, svarende til et engangsvederlag på 1 ½ måneds fuld løn.

14.4.          Finder medarbejderen anden passende beskæftigelse inden for det faglige område, hvor han er uddannet eller har haft beskæftigelse, skal lønnen for dette arbejde modregnes i kompensationen. Engangsvederlaget på 1 ½ måneds løn udbetales dog fuldt ud.

14.5.          Overtrædelse af konkurrenceklausulen kan imødegås ved fogedforbud uden sikker­heds­stillelse. Ud over erstatning for dokumenteret tab forpligter medarbejderen sig til at betale en konventionalbod på kr. 50.000,00 for hver gang overtrædelse måtte finde sted. Betaling af boden bringer ikke konkurrenceklausulen til ophør.

14.6.          Konkurrenceklausulen finder først anvendelse efter 6 måneders ansættelse, og da kun såfremt enten: 

14.7.          Medarbejderen selv siger sin stilling op, uden at selskabets undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet ham gyldig grund dertil, eller

14.7.1.      Medarbejderen bliver opsagt af selskabet og medarbejderen har givet rimelig anledning dertil.

14.7.2.      Medarbejderens ret til kompensation bortfalder, såfremt selskabet berettiget har bortvist ham.

14.8.          Såfremt medarbejderen har været ansat i mindre 3 måneder efter prøvetidens udløb ved fratrædelsen, skal konkurrenceklausulen ikke have virkning.

14.9.          Selskabet kan til enhver tid opsige konkurrenceklausulen med 1 måneds varsel til en måneds udgang. Medarbejderen har dog ret til det i punkt 14.4. nævnte engangsvederlag, hvis han selv siger sin stilling op, eller bliver opsagt af selskabet på grund af misligholdelse, inden der er gået 6 måneder fra den dato, konkurrenceklausulen ikke gælder længere.

14.10.       Ved "fratræden" forstås i henseende til denne konkurrenceklausul det tidspunkt, hvortil medarbejderen modtager vederlag fra selskabet, uanset om han ophører med at fungere på et tidligere tidspunkt.

 

§ 15

Kundeklausul

 

15.1.      I en periode på 1 år efter, at medarbejderen har fratrådt sin stilling, gælder følgende kundeklausul:

(Hvis medarbejderen pålægges både en konkurrence og en kundeklausul kan begge klausler maksimalt have en varighed på 6 måneder.)

15.2.      Medarbejderen er uberettiget til uden skriftligt samtykke fra selskabet at have erhvervsmæssig kontakt med de af selskabets kunder og forretningsforbindelser som medarbejderen har haft en forretningsmæssig forbindelses med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet. Selskabet kan ved særskilt skriftlig meddelelse inden afskedigelsen lade andre kunder og forretningsforbindelser være omfattet af denne kundeklausul.

15.3.      Som særlig kompensation for overholdelsen af ovenstående kundeklausul udreder selskabet i den periode, klausulen gælder, et månedligt beløb svarende til 50 % af medarbejderens månedsløn på fratrædelsestidspunktet. Der gives dog ingen kompensation for overholdelse af kundeklausulen, såfremt medarbejderen modtager en kompensation for overholdelse af en konkurrenceklausul.

15.4.      Efter sin fratræden står det medarbejderen frit for at søge anden passende beskæftigelse inden for det faglige område, hvor han er uddannet eller har haft beskæftigelse. Lønnen for dette arbejde modregnes i kompensationen for overholdelsen af kundeklausulen.

15.5.      Overtrædelse af konkurrenceklausulen kan imødegås ved fogedforbud uden sikker­heds­stil­lelse. Udover erstatning for dokumenteret tab forpligter medarbejderen sig til at betale en kon­ventionalbod på kr. 50.000,00 for hver gang overtrædelse måtte finde sted. Betaling af boden bringer ikke kundeklausulen til ophør.

15.6.      Kundeklausulen finder kun anvendelse efter 6 måneders ansættelse. Medarbejderens ret til kompensation bortfalder, såfremt selskabet berettiget har bortvist ham.

15.7.      Såfremt medarbejderen har været ansat i mindre 3 måneder efter prøvetidens udløb ved fratrædelsen, skal konkurrenceklausulen ikke have virkning.

15.8.      Selskabet kan til enhver tid opsige kundeklausulen med 1 måneds varsel til en måneds udgang. Såfremt selskabet opsiger kundeklausulen en måned før fratrædelsen, skal medarbejderen ikke kompenseres for kundeklausulen, da han i så fald ikke bliver bundet af den.

15.9.      Ved "fratræden" forstås i henseende til denne kundeklausul det tidspunkt, hvortil medarbejderen modtager vederlag fra selskabet, uanset om han ophører med at fungere på et tidligere tidspunkt.

 

§ 16

Øvrige bestemmelser

 

16.1.          Medarbejderen er til enhver tid forpligtet til at holde virksomheden underrettet om sin bolig.

16.2.          Såfremt der for virksomheden er udarbejdet personalecirkulære, er dette udleveret samtidigt med nærværende ansættelseskontrakt.

16.3.          Medarbejderen må have hverv uden for ansættelsen uden virksomhedens samtykke, i det omfang at hvervene kan udføres uden at det påføre virksomheden ulempe. 

16.4.          Medarbejderen skal overholde de ordens- og arbejdsbestemmelser, der til enhver tid er gældende i virksomheden.

16.5.          Funktionærloven dækker i øvrigt ansættelsesforholdet.

16.6.          Bliver medarbejderen ude af stand til, at udføre sit arbejde som følge af sygdom, skal fravær skal omgående anmeldes til virksomheden.

16.7.          Ved fravær på grund af sygdom er medarbejderen forpligtet til at dokumentere fraværets berettigelse ved afgivelse af tro og love-erklæring eller ved  lægeattest på 14. sygedag efter påkrav herom. Lægeattesten betales af virksomheden.

 

 

§ 17

 Specielle aftaler

 

 

 

 

 

…………, den                                                              

 

 

_________________________________

 

for selskabet

 

 

Undertegnede, der har modtaget et eksemplar af nærværende ansættelseskontrakt, bekræfter ved min underskrift på denne genpart, at jeg er indforstået med de anførte ansættelsesvilkår.

 

 

…………,, den

 

 

_________________________________

 

Medarbejderens underskrift.

 

 

 


Hit Counter