Nyheder i familieret 2016-2017

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

Nye litteraturhenvisninger

Kurser om den nye ægtefællelov med Linda Nielsen og Jørgen U. Grønborg

fredag d. 02.02.2018 i København og mandag d. 05.02.2018 i Aarhus

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2013

Nyheder i familieret 2012

Nyheder i familieret 2011

Nyheder i familieret 2010

Nyheder i familieret 2009

Denne side er opdateret til d.

21-11-17

1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 1206 af 15.11.2017 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. (Grundtakst pr. time på 1.740 kr) - fra 01.01.2018

Vejledning nr. 9877 af 08.09.2017 om opkrævning af danske bidragskrav i Danmark

Cirkulæreskrivelse af 30.06.2017 fra Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret vedrørende vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og  børnefjernelsessager - gældende fra d. 01.07.2017.

1. Sager vedrørende forældremyndighed 10.240 kr.
2. Sager vedrørende ægtefællebidrag eller lejlighed 6.860 kr.
3. I andre ægteskabssager fastsættes salæret efter et konkret skøn.

Bekg. nr. 881 af 28.06.2017 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

§ 1. Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældemyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater), skal ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.690 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

 

Bekg. nr. 835 af 27.06.2017 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (I kraft d. 01.07.2017)

****

Lov nr 550 af 30.05.2017 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold) fra 01.01.2018

Lov nr. 548 af 30.05.2017 om ægtefællers økonomiske forhold - fra d. 01.01.2018

Vejledning nr. 9349 af  06.04.2017 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2017

Lov om Haagerkonventionen af 2007, jf. lov nr. 275 af 27.03.2017

Ægteskabsloven er ændret ved lov nr. 81 af 24.01.2017 (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne) fra d. 01.02.2017.

Bekg. nr. 104 af 24.01.2017 om ægteskabs indgørelse (fra d. 01.02.2017)

Vejledning nr.  9047 af 24.01.2017 om forældremyndighed og barnets bopæl (fra d. 01.02.2017)

Vejledning nr. 9045 af 24.01.2017 om behandling af ægteskabssager (fra d. 01.02.2017)

ÆL § 16, stk. 3-8 er indsat ved lov nr. 1729 af 27.12.2016 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Decorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre) fra 01.04.2017

Lov nr. 1663 af 20.12.2016 om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven) fra d. 01.01.2017

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2017, jf. cirkulæreskrivelse nr. 10357 af 15.12.2016

Cirkulæreskrivelse nr. 10252 af 06.10.2016 om gebyr for ansøgning om navneændring 2017 (480 kr.)

Regeringen er d. 21.09.2016 fremkommet med 22 forslag i regeringens udspil: Ét system for skilsmissefamilier

Lovbekg. nr. 609 af 03.06.2016 af lov om en børne- og ungeydelse.

Vejledning nr. 9246 af 18.03.2016 om behandling af ægteskabssager (fra d. 01.04.2016)

Vejledning nr. 9110 af 24.02.2016 om forældremyndighed og barnets bopæl. (Fra d. 01.03.2016)

Bekg. nr. 146 af 22.02.2016 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (Fra d. 01.03.2016)

Lov nr. 133 af 16.02.2016 om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed, når den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, overførsel af forældremyndighed til samlevende par m.v.) (Fra d. 01.03.2016)

Vejledning nr. 9093 af 11.02.2016 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2016

Bekg. nr. 114 af  08.02.2016 om ændring af bekendtgørelse om separation og skilsmisse (Fra d. 10.02.2016 er gebyret ved indgivelse af anmodning om separation eller skilsmisse nedsat fra 900 kr. til 450 kr. og gebyret ved afholdelse af vilkårsforhandling er nedsat fra 1.000 kr. til 950 kr.)

Bekg. nr. 113 af  08.02.2016 om ændring af bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag (Fra d. 10.02.2016 er gebyret ved indgivelse af ansøgning om ændring af børnebidrag forhøjet fra 1.500 kr. til 2.700 kr)

Orienteringsskrivelse nr. 9039 af 15.01.2016 om det familieretlige område i relation til Færøerne og Grønland


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser

HD af 22.08.2017 (VLD af 09.09.2016 (VL B-1848-15)):  Kompensationsaftale i ægtepagt kendt ugyldig. H tilkendt 600.000 kr. i særejekompensation.

M og H havde i ægtepagt tinglyst 5 dage før vielsen d. 15.04.2006 aftalt rent kombinationssæreje og desuden aftalt,  at H som kompensation for sin indsats i M's landbrugsbedrift skulle have en kompensation på 2,5% af den seneste ejendomsvurdering for hvert år ud over de første 3 år. Parterne blev separeret d. 23.04.2014. M havde et særeje på 7,5 mio kr.,  og H havde ingen formue. H påstod sig tilkendt en kompensation på 1.016.938 kr. Skifteretten i Viborg fandt, at kompensationsaftalen var gyldig, og gav H medhold. VL kunne ikke lægge til grund, at kompensationsbeløbet alene havde karakter af krav på betaling for udført arbejde i M's landbrugsbedrift. Aftalen var reelt en aftale om kompensation ved separation eller skilsmisse og fraveg dermed retsvirkningerne af den formueordning, som parterne havde aftalt i ægtepagten. Denne fravigelse havde ikke hjemmel i RVL § 28 og var dermed ugyldig. H tilkendt 200.000kr. i § 67-godtgørelse (2-1 Dissensen vil stadfæste skifterettens dom).  HR fandt, at aftalen lå uden for de rammer for en individuel formueordning, der følger af RVL § 28, og vilkåret var derfor ikke gyldigt. Det ugyldige vilkår om et beløb til H havde sammenhæng med ægtefællernes aftale om skilsmissesæreje. Vilkåret tilsigtede at stille H væsentligt bedre end lovens almindelige regler og havde ikke til formål at omgå regler om beskyttelse af arvinger, kreditorer eller andre. HR fandt, at disse omstændigheder måtte have betydning for fastsættelsen af kompensationens størrelse, som passende kunne fastsættes til 600.000 kr. med renter fra sagens anlæg.


b. Ugeskrift for Retsvæsen


Nye litteraturhenvisninger

Mai Heide Ottesen, Karen Merete Dahl og Bente Boserup: Forældrekonflikter efter samlivsbruddet. Karakteristika og risikofaktorer i forældreansvarssager, Rapport af 26.10.2017 på 148 sider fra Vive

Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur: Familieret, 3. udg., sept. 2017, 366 sider, DJØF.

Liv Dalager Kjær i RETTID 2017 Afhandling nr. 14: Betydningen af gældende ret for nye samfundsstrukturer i familiemæssig henseende - Er lovgivningen på det familieretlige område hensigtsmæssig i forhold til de nye familiekonstruktioner i samfundet? (Omhandler medmoderskabsreglerne)

Stine Ravnkilde Nielsen i RETTID 2017 Afhandling nr. 10: En analyse af ægtefællers muligheder for med bindende virkning at indgå indbyrdes forhåndsaftaler vedrørende kompensation samt disse aftalers behandling på skifte som følge af skilsmisse eller separation

Caroline Adolphsen, Helle Isager, Eva Naur Jensen og Anne-Dorte Bruun Nielsen: Festskrift til Irene Nørgaard, 11.05.2017, 410 sider, DJØF.

Del 1. Familieformueret

Jørgen U. Grønborg og Johan Hartmann Stæger p. 23-38: Irene fik ret – Om anpartssæreje, indtægter af gamle særejer og Højesterets dom af 3. november 2016

Elisabet Jensen og Uffe Nørgaard p. 39-52: Skattemæssige udfordringer med hidtidig fælles (ejer)bolig ved ægtefælleskiftet, som følge af separation eller skilsmisse.

Kirsten Reimers-Lund og Henrik Asboe p. 53-66: Beregnet husleje i ægtefælleskifte

Lars Henrik Gam Madsen og Lars Hedegaard Kristensen p. 67-72: Hvordan sikres krav på salgssummen fra et efterfølgende salg?

Anne Broksø, Anne Kjærhus Mortensen og Per Andreasen p. 73-90: Pensioners behandling på ægtefælleskiftet

René Franz Henschel p. 91-107: Muslimske ægteskabskontrakter som instrumenter for ligestilling mellem ægtefæller og harmonisering af forholdet mellem religiøs og verdslig ret

Hans Henrik Edlund p. 109-121: Fortsættelse af almene boliglejemål ved samlivsophævelse og død

Tone Sverdrup p. 123-139: Prosessuelt barneperspektiv på deling av formue ved ekteskapets opphør

Mogens Pedersen p. 141-153: Familie- og arveret i praksis

Del 2. Arveret

Anne Louise Bormann p. 157-165: Successionsrækkefølger – En løsning for moderne familier elleren kilde til konflikter?

Birgit Liin p. 167-177: Når ophavsmanden dør

Annette Kronborg og Hans Viggo Godsk Pedersen p. 179-191: Dødslejegaver

 Caroline Adolphsen p. 193-202: Bristende forudsætninger i arveretten – med særligt fokus på U 2016.519 H

Kasper Steensgaard p. 203-215: Arveforordningen og Danmark

apani Lohi p. 217-236: Borde lagen innehålla formkrav för hur testamente återkallas?

Del 3. Andet

Bettina Lemann Kristiansen p. 239-250: Familieideologi og normer i retlig regulering af familien - Et retssociologisk perspektiv på familieretten

Susanne Kier p. 251-267: Forsikringsretlig identifikation mellem ægtefæller henholdsvis samlevende

Helle Isager p. 269-281: Arbejdsbetingede fosterskader

Gorm Toftegaard Nielsen p. 283-294: Det er så yndigt at følges ad« indtil ...

Nicolaj Sivan Holst p. 295-308: Er det strafbart at leve sammen med en kriminel?

Anne-Dorte Bruun Nielsen p. 309-327: Børn og unge som forbrugere i en teknologiseret verden – og lidt om Pokémon Go

Erik Werlauff p. 329-343: Værgemålssurrogater – fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt som alternativ til værgemål

Eva Naur p. 345-373: Voksne inhabile og de pårørendes rolle – Udvalgte tendenser i den retlige positionering af de pårørende (særligt ægtefællen) over for inhabile voksne

Tanja Jørgensen 375-394: Finansielle god skik-regler – Civilretlig betydning og praktiske konsekvenser

Rasmus Kristian Feldthusen p. 395-404:Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde

Per Teglborg p. 405-410: Bibliografi over professor, dr.jur. Irene Nørgaards litterære juridiske produktion  

Frank Høgholm Pedersen i TFA 2017.76-85: Forældremyndighed i forbindelse med økonomisk kompenseret surrogatmoderskab

Irene Nørgaard i TFA 2017.67-75: Pensionsretlige problemstillinger

Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret - de økonomiske forhold, 3. udg., feb. 2017, 381 sider, Karnov Group.

Linda Nielsen: Familieretten, 7. udg., jan. 2017, 287 sider, Gad.

Anita Rønne (red), Lin Adrian (red) og Linda Nielsen (red): Fred, Forsoning og Mægling. Festskrift Vibeke Vindeløv, 25. jan. 2017, 337 sider, DJØF.

Nis Jul Clausen(red.),Annette Kronborg(red.),Nina Dietz Legind (red.) & Bent Ole Gram Mortensen (red.): Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen, 18. januar 2017, 618 sider, DJØF.

Peter Fogh i ADV nr. 1/2017 p. 5: Leder - Byg videre på domstolens erfaringer (Går ind for en enstrenget familieretsstruktur hos domstolene)

Hanne Hauerslev i ADV nr.1/2017 p. 18-20: Et skilsmissedokument skal gælde i hele verden (Advokat Susan Sørensen er fortaler for en familieretsdomstol, således at et skilsmissedokument gælder på tværs af landegrænser)

Ulrik Grønborg har i TFA 2016.463-465 anmeldt John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer og Tone Sverdrup: Nordisk samboerrett, 1. udg., aug. 2014, 314 sider, Gyldendal, Norge.

Hanne Hartoft har i TFA 2016.454-462 anmeldt Marianne Nørregaard: Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retspleje, 1. udg., juli 2016, Karnov Group.

Johan Hartmann Stæger i TFA 2016.453: Efterårsseminar i Danske Familieretsadvokater

Hans Engberg i FM 2016.205: Anteciperet misligholdelse i samværssager. (I artiklen behandles spørgsmålet om fogedrettens behandling af sager om samvær med børn før det tidspunkt, hvor samværet skal være.)

Ingrid Lund Andersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Family and Succession Law in Denmark, 2. udg., okt.. 2016, 190 sider, DJØF

Hans Viggo Godsk Pedersen i Børge Dahl, Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen, 1. udg., 6. dec. 2016, 576 sider, Ex Tuto Publishing. p. 399-414: Fremtidsfuldmagter

Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 9. udg., aug. 2016, 426 sider, Karnov Group

Marianne Nørregaard: Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retspleje, 1. udg., juli 2016, Karnov Group

Fremstillingen behandler blandt andet:
Reglerne om høring af børn
Børns selvstændige adgang til prøvelse af sager for domstolene
Reglerne om børnevenlig retspleje, hvor børn optræder som vidner
Menneskerettighederne til beskyttelse af børn, der er mistænkt, sigtet eller tiltalt for overtrædelser af straffelovgivningen
Betydningen af de fysiske rammer for børns oplevelse af retssystemet.

Birgit Ilkjær Jordan, Marianne Holdgaard og Kirsten Reimers-Lund: Danmarks familieadvokat. Festskrift til advokat Jørgen U. Grønborg, 17.06.2016, 258 sider.

I. Introduktion
Advokat (H) Kirsten Reimers-Lund p. 11-17: Hvad man bør vide om Jørgen - og om at sidde i udvalg med Jørgen
Curriculum Vitae
II. Arveret i praksis

Advokat (L) Birgit Ilkjær-Jordan og advokat (H) Johan Hartmann Stæger p. 19-44:  Otte år med 2008-arveloven - tanker og idéer
Professor, cand. jur., ph.d. Marianne Holdgaard og mag. art. Bodil Selmer, Aalborg Universitet p. 45-54: Arvelovens § 3a - visse ugifte samlevende har allerede arveret
Advokat (L) Ulrik Grønborg p. 55-67: Er hvert et ord i et testamente vejet på en guldvægt?
Professor, cand. jur., ph.d. Rasmus Kristian Feldthusen, Københavns Universitet og advokat, ekstern lektor Anne Kjærhus Mortensen p. 69-84: Familie- og arveret i skatteretlig kontekst

III. Familieretten med en retspolitisk vinkelHøjesteretsdommer Anne Louise Bormann p. 87-95: Retsvirkningsloven - hvordan kommer vi videre?
Jurist og journalist Erik Frodelund p. 96-103: Da arve- og familieretten blev folkeeje
Professor, dr. jur. Ingrid Lund-Andersen, Københavns Universitet p. 105-115: Ugifte samlevende - Nordisk Samborett
Professor, dr. jur. Linda Nielsen, Københavns Universitet p. 117-122: Bredden fra paradigmer til retspolitik – Jørgens fornemmelse for regneark, regler og retfærdighed

IV. International familieretHøjesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen p. 122-133:  Børnebortførelser og ulovlige tilbageholdelser
Advokat Anne Heide-Jørgensen og advokat (H) Maryla Rytter Wróblewski p. 133-141: Anke eller kære? Afgørelses- og appelform, når byretten afviser værneting i Danmark
Dr.jur., ph.d. Jens M. Scherpe, University of Cambridge and University of Hong Kong p. 143-158: How not to reform family law - An example from England
Institutleder, professor Peter Arnt Nielsen, Copenhagen Business School p.  159-174: Udsigt til reform af lovvalgsreglerne for formueforholdet mellem ægtefæller?
Fhv. landsdommer, dr. jur. Svend Danielsen p. 175- 182: Norsk værgemålslov

V. Pensioners behandling ved ægtefælleskifteCand. jur., ph.d., adjunkt Gitte Meldgaard Abrahamsen, Aalborg Universitet, p. 183-196: Pensionskompensation når den anden ægtefælle er insolvent?
Advokat (H) Sys Rovsing og advokat Louise Bøttcher Bomholtz p. 197- 213: Pensioner på vildspor?

VI. Ægtefælleskiftet i praksisAdvokat (H) Anne Broksø p. 215-229: Erfaringer med ægtefælleskifteloven
Advokat (H) Per Andreasen p. 231-242: Værdien af aktiver og passiver på ægtefælleskifte
Advokat (H) Viggo Bækgaard p. 243-257: Ånden i ægtefælleskifteloven – og omkostningerne, der vender den tunge ende nedad

Lotte Elisabeth Bertinus Bendtsen og Louise Lindegaard Hansen: Juridisk forældreskab - En analyse af problemstillingerne i familiekonstellationer med tre forældre. Aalborg Universitet, 2016

Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen i TFA 2016.99-101: Lov om ægteskabets retsvirkninger § 6 og ægteskabslovens § 50

Rasmus Kristian Feldthusen og Anne Kjærhus Mortensen har i TFA 2016.91-98 anmeldt Gitte Meldgaard Abrahamsen: Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse, 1. udg., april 2014, 392 sider, DJØF.

John Asland har i TFA 2016.5-7 anmeldt Geir Kjell Andersland: De Castbergske barnelover 1915-2015, 2015, 282 sider, Cappelen Damm.

Caroline Adolphsen har i TFA 2016.3-7 anmeldt Jonna Waage: Børneloven med kommentarer, 2. udg., sept. 2015, 415 sider, DJØF.

Hans Engberg i FM 2016.98: Centralmyndighedens rolle i internationale børnebortførelser (Konkluderer, at det er i meget få tilfælde, at Danmark er formelt bundet af, hvad den udenlandske centralmyndighed skriver, og hvis en begrundelse støttes derpå, bør det som et selvstændigt punkt angives, hvorfor udtalelsen er bindende.)

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om samværssager, januar 2016, Ankestyrelsen

Mads Pedersen i UfR 2016 B.99-107: Forældre med handicap og tvangsadoption

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

21-11-17